Na Pomorzu, dzięki wsparciu z Unii Europejskiej, powstaną kolejne tereny inwestycyjne!

W poniedziałek 27 grudnia br. w gabinecie marszałka Województwa Pomorskiego podpisana została umowa z Gdańską Agencją Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. na dofinansowanie projektu pt. „Przygotowanie terenów Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI) – etap II". Umowę z przedstawicielami GARG podpisali marszałkowie Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

 

 

fot. UMWP

 


Przedmiotem przedsięwzięcia jest uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, stanowiącego zaplecze logistyczne dla rozwijającego się Portu Gdańskiego, w tym terminala głębokowodnego DCT. W ramach projektu uzbrojony zostanie obszar o powierzchni 5 ha. Przedsięwzięcie stanowi drugi etap uzbrajania terenów inwestycyjnych Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego – w ramach pierwszego etapu, również dofinansowanego ze środków RPO WP 2014 -2020, uzbrajane są tereny inwestycyjne o powierzchni 5,29 ha. Całkowity obszar Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego to 67 ha, które zostaną przeznaczone na inwestycje o charakterze usługowym i produkcyjnym. PCI oferuje przedsiębiorcom kompleksowe rozwiązania obejmujące place składowe, greenfield i przestrzeń biurową w jednej lokalizacji.


W ramach projektu zaplanowano m.in. podniesienie, wzmocnienie i utwardzenie gruntu, rozbudowę infrastruktury sieciowej (kanalizacji deszczowe), budowę zbiornika retencyjnego i drogi technologicznej, ogrodzenie terenu, a także prace porządkowe i saperskie. Przewiduje się, ze dzięki realizacji projektu uzbrojony zostanie teren inwestycyjny o powierzchni 5 ha, a na przygotowanym terenie inwestycyjnym zlokalizowane zostaną min. 2 inwestycje realizowane przez MŚP-y. Całkowita wartość projektu to ponad 11 mln zł, z czego niemal 3,5 mln zł to dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zrealizowany zostanie do końca lutego 2022 r.

 

W ramach Działania 2.5 wsparcie otrzymało 5 projektów (2 projekty Rumia Invest Park, 2 projekty GARG oraz projekt Gminy Słupsk). Łączna wartość wspartych projektów wynosi ponad ‭73 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi 19,5 mln zł. Do końca 2023 roku planuje się osiągnąć następujące wskaźniki (6 projektów):‬‬‬

  • powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 47 ha,
  • liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 24.

 

Monika Grochulska
Referat Informacji/DPR