Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz na Portalu Funduszy Europejskich został opublikowany dokument pn. „Metodyka zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE".

Jest to dokument powiązany z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 marca 2015 r. w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (Nr MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015). Opisuje szczegółowe podejście w zakresie zastosowania kryterium dostępności cenowej w projektach z dofinansowaniem UE z sektora gospodarki odpadami oraz wodno-kanalizacyjnego.

Dokument ten będzie miał zastosowanie do przygotowania – zgodnie z zasadami określonymi w ww. wytycznych – studiów wykonalności, w tym przeprowadzenia analizy finansowej oraz kalkulacji luki w finansowaniu, projektów inwestycyjnych związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, zbiorowym odprowadzeniem ścieków oraz gospodarowaniem odpadami komunalnymi, ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WP 2014-2020.