Listy złożonych wniosków o dofinansowanie projektów 11.2. Gospodarka odpadami i 11.3. Gospodarka wodno-ściekowa

Instytucja Zarządzająca opublikowała listy złożonych wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Działania 11.2 Gospodarka odpadami (Konkurs nr RPPM.11.02.00-IZ.00-22-002/17) i 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa (Konkurs nr RPPM.11.03.00-IZ.00-22-001/17).

 

Listy wniosków dostępne są:

Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.02. Gospodarka odpadami TUTAJ

 

Oś Priorytetowa 11. Środowisko, Działanie 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa TUTAJ

 

Informacje o kolejnych etapach oceny wniosków Instytucja Zarządzająca publikuje na stronie RPO WP w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.