Konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji


Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast w gminach miejskich oraz miejsko-wiejskich województwa pomorskiego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jeden z najważniejszych obszarów interwencji funduszy europejskich. Szczególna uwaga jaką skierowano na wyrównywanie warunków życia w miastach dotyczy jednak nie tylko sfery finansowej, jak też prawnej czy organizacyjnej.

Przygotowanie do wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej we właściwy i efektywny sposób wymaga daleko idącego wsparcia merytorycznego i organizacyjnego samorządów miast, również poprzez zapewnienie możliwości wsparcia finansowego podejmowanych przez miasta procesów przygotowawczych.


Zobacz ogłoszenie o naborze