Komunikat o odstąpieniu od oceny strategicznej II stopnia w ramach konkursu 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej

IOK informuje iż, zgodnie  z pkt. 4, ppkt. 4.1 Regulaminu Konkursu nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/18 - Poddziałanie 6.3.2. Podmioty Ekonomii Społecznej - w niniejszym konkursie odstępuje się od przeprowadzenia oceny strategicznej II stopnia.