Kolejne dzielnice w Gdańsku zostaną zrewitalizowane. Na zmianach skorzystają mieszkańcy

Marszałkowie Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski oraz Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska podpisali 8 umów o dofinansowanie projektów z Programu Regionalnego Województwa Pomorskiego. Rewitalizacją objęte zostaną: Dolne Miasto i Plac Wałowy ze starym Przedmieściem, Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście. Łączna wartość projektów to 98,5 mln zł. a dofinansowanie unijne wyniesie ponad 76,3 mln zł.

 

Uroczyste podpisanie umów odbyło się 30 czerwca na Placu Wałowym w Gdańsku. Fot. Sławomir Lewandowski

 

Mnie fascynuje ta determinacja ludzi, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie, którzy chcą budować lepszą jakość życia w swoich dzielnicach. Cieszę się też, że miasto Gdańsk jest zdeterminowane i chce realizować kolejne projekty. – powiedział marszałek Mieczysław Struk.

Rewitalizacja to przede wszystkim szansa na poprawę jakości życia mieszkańców. Działania skierowane będą do osób najbardziej potrzebujących: młodzieży, osób bezrobotnych i z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Łącznie w Gdańsku wsparciem objętych zostanie 247 osób. Będą one mogły skorzystać ze specjalistycznych usług, które pomogą im w znalezieniu zatrudnienia oraz integracji ze społeczeństwem.

Młodzież skorzysta z zajęć edukacyjnych (matematycznych, informatycznych i językowych), profilaktycznych oraz terapeutycznych. Bezrobotni skorzystają ze wsparcia psychologicznego i pedagogicznego, podniosą także umiejętności uczenia się i zdobywania nowych doświadczeń, zaradności w życiu codziennym oraz przedsiębiorczości. Dla seniorów przewiduje się zapewnienie częściowej dziennej pomocy, treningu i rehabilitacji pamięci, usługi w zakresie podtrzymanie funkcji językowych oraz orientacji. Członkowie rodzin, w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze, skorzystają m.in. z terapii, treningu umiejętności społecznych, interwencji kryzysowej, warsztatów dotyczących rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, a nawet planowanie budżetu domowego.

Uzupełnieniem działań społecznych będą inwestycje w infrastrukturę na obszarze objętym rewitalizacją. Wykonane zostaną remonty budynków, w których świadczone będą usługi społeczne dla mieszkańców. Na Dolnym Mieście funkcjonować będzie Placówka Wsparcia Dziennego (przy ul. Królikarnia 13) oraz Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin (przy ul. Radnej 3/2). Na Oruni – utworzona zostanie Placówka Wsparcia Podwórkowego (przy ul. Gościnnej 4), ponadto w istniejącym obiekcie przy ul. Gościnnej 4 powstanie punkt przedszkolny, Klub Rodzica, punkt wczesnej edukacji dla dzieci. Dodatkowo w budynku przy ul. Gościnnej 1 utworzona zostanie mediateka. W rejonie Biskupiej Górki i Starego Chełmu funkcjonować będzie Centrum Wsparcia Seniora (ul. Biskupia Górka 4) oraz Centrum Wsparcia Rodziny (ul. Biskupia Górka 16). W Nowym Porcie działać będzie Podwórkowa Palcówka Wsparcia Dziennego (ul. Na Zaspę 53) oraz Klub Aktywnego Mieszkańca (przy ul. Floriańskiej 2).

Dodatkowo na terenach rewitalizowanych przeprowadzone zostaną remonty chodników, dróg i infrastruktury podziemnej. Zagospodarowane zostaną przestrzenie publiczne: Plac Wałowy, teren Opływu Motławy wraz z bastionami, Rynek Oruński, skwer przy ul. Gościnnej oraz park przy ul. Związkowej, tereny zielone przy ul Biskupiej i Buczka, plac nadwodny w rejonie ulic Starowiślanej i Wyzwolenia oraz park na Szańcu Zachodnim.

By polepszyć warunki i jakość życia mieszkańców remontem objęte zostaną części wspólne budynków mieszkalnych. Łącznie przedsięwzięcie obejmie nieruchomości należące do 125 wspólnot oraz jednej spółdzielni mieszkaniowej. Dodatkowo renowacją objęte zostaną 52 budynki komunalne. Projekty rewitalizacje zrealizowane zostaną na obszarze ponad 502 ha zamieszkałym przez prawie 35 tys. mieszkańców.

Mapa rewitalizacji obszaru Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze starym Przedmieściem

Mapa rewitalizacji obszaru Orunia Dolna

Mapa rewitalizacji obszaru Biskupiej Górki

Mapa rewitalizacji obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

Kompleksowa rewitalizacja będzie realizowana w formule tzw. projektów zintegrowanych, które polegają na realizacji w danej dzielnicy pakietu spójnych i wzajemnie powiązanych ze sobą projektów społecznych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)) i infrastrukturalnych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)). Wszystkie działania podejmowane w ramach rewitalizacji łączy jeden wspólny cel – ożywienie społeczne (przez integrację społeczną mieszkańców, dostęp do wsparcia socjalnego i usług społecznych), gospodarcze (przez aktywizację zawodową i tworzenie miejsc pracy), uporządkowanie sfery przestrzenno-technicznej (wprowadzenie estetyki oraz ładu w wyglądzie i ukształtowaniu przestrzeni), oraz wsparcie w sferze środowiskowej (zmniejszenie hałasu oraz niskiej emisji poprzez uporządkowanie/udrożnienie układów komunikacyjnych). Wzajemnie powiązana realizacja projektów społecznych i infrastrukturalnych ma przyczynić się do spójności i wysokiej efektywności podejmowanych zadań oraz trwałych zmian społecznych w dzielnicach objętych projektami.

Zakresy zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych wynikają z programów rewitalizacji przygotowanych przez miasta. Te mają swoje źródła w precyzyjnych diagnozach potrzeb mieszkańców (na podstawie konsultacji społecznych) i problemów występujących w dzielnicach. Ostateczne zakresy projektów rewitalizacyjnych finansowanych z RPO WP 2014-2020 są wynikiem konsultacji pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (który pełni rolę Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020) a miastami. Koszty czy zadania, które nie mogą być finansowane ze środków unijnych, a ich realizacja jest konieczna ze względu na spójność przedsięwzięć rewitalizacyjnych, będą finansowane ze środków własnych miast.