Kolejne dzielnice Gdańska zostaną zrewitalizowane

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekty dotyczące rewitalizacji dzielnic w Gdańsku. Obejmą one cztery obszary: Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze starym Przedmieściem, Oruni, Biskupiej Górki i Starego Chełmu oraz Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście.

Łączna wartość inwestycji to ponad 96,2 mln zł. Dofinansowania unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie 76,3 mln zł. Mieszkańcy gdańskich dzielnic skorzystają m.in. ze specjalistycznych usług społecznych, których celem będzie ich aktywizacja zawodowa i społeczna. Odnowiona zostanie także lokalna infrastruktura zarówno drogowa, mieszkaniowa, jak i społeczna.


Wybrane projekty to:


Obszar Dolnego Miasta i Placu Wałowego

  1. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze starym Przedmieściem w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy – projekt dotyczący działań społecznych finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który dotyczy rewitalizacji obszaru o pow. 87,24 ha zamieszkiwanego przez 8 409 os. Projekt przewiduje roboty budowlane obejmujące remont budynków wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych, dostosowanie dwóch budynków do prowadzenia działań społecznych. Przewiduje się przebudowę dróg wraz z przebudową / rozbudową infrastruktury podziemnej oraz urządzenie przestrzeni publicznych i zagospodarowanie terenów zieleni.


Dzielnica Orunia

  1. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy – projekt dotyczący działań społecznych finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który dotyczy rewitalizacji obszaru o pow. 145,26 ha zamieszkiwanego przez 10 110 os. Projekt przewiduje roboty budowlane obejmujące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków spółdzielni mieszkaniowej. Do prowadzenia działań społecznych przeznaczone zostaną 3 budynki (m.in. na ul. Gościnnej 4 i 1). Przewiduje się przebudowę dróg wraz z przebudową / rozbudową infrastruktury podziemnej oraz urządzenie przestrzeni publicznych (teren Rynku Oruńskiego) i zagospodarowanie terenów zieleni (skwer przy ul. Gościnnej, park przy ul. Związkowej).

 

Obszar Biskupiej Górki i Starego Chełmu

  1. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy – projekt dotyczący działań społecznych finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który dotyczy rewitalizacji obszaru o pow. 104,60 ha zamieszkiwanego przez 6 015 os. Projekt przewiduje roboty budowlane obejmujące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych. Do prowadzenia działań społecznych przystosowane zostaną 2 lokale przy ul. Buczka 16 i ul. Biskupiej 4. Przewiduje się przebudowę dróg wraz z przebudową / rozbudową infrastruktury podziemnej oraz urządzenie przestrzeni publicznych i zagospodarowanie terenów zieleni (przy ul. Biskupiej i ul. Buczka).

 

Obszar dzielnicy Nowy Port i Twierdzy Wisłoujście

  1. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku - kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy  – projekt społeczny finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
  2. Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku – projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który dotyczy rewitalizacja dzielnicy Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście o pow. 165,29 ha zamieszkiwanego przez 10 427 os. Projekt przewiduje roboty budowlane obejmujące remonty budynków wspólnot mieszkaniowych i budynków komunalnych. Do prowadzenia działań społecznych przystosowany zostanie lokal w budynku mieszkalnym (ul. Na Zaspę 53) oraz lokal przy ul. Floriańskiej 2. Przewiduje się przebudowę części dróg (ul. Góreckiego, ul. Strajku Dokerów, ul. Wilków Morskich) wraz z przebudową / rozbudową infrastruktury podziemnej oraz urządzenie przestrzeni publicznych (plac w rejonie ul. Starowiślna i ul. Wyzwolenia) i zagospodarowanie terenów zieleni (Szaniec Zachodni).

 

Wybór projektów rewitalizacyjnych w ramach Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT oraz 6.1.1 Aktywizacja społeczno- zatrudnieniowa i  6.2.1 Rozwój Usług Społecznych odbył się na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 20 czerwca br.

 

Załączniki:

Wykaz wybranych projektów pozakonkursowych

pdf 285 KB