Informacja dot. odbioru zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy po upływie okresu trwałości projektów RPO WP 2007-2013 (OP 1)

W związku z zamknięciem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 uprzejmie informujemy, że beneficjenci projektów, z którymi zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 Rozwój i innowacje w MŚP (z wyłączeniem  Działania 1.3), mają możliwość odbioru złożonych zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy po upływie okresu trwałości projektów.


Wniosek o odbiór zabezpieczenia należy złożyć pisemnie do dnia 31.08.2021 r. do Agencji Rozwoju Pomorza S.A. (Instytucji Pośredniczącej II stopnia). Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku odbioru zabezpieczenia we wskazanym terminie zostanie ono komisyjnie zniszczone, a protokół w tym zakresie zostanie dołączony do dokumentacji Państwa projektu.


Wnioski o odbiór zabezpieczenia prosimy składać na załączonym formularzu.