Informacja dot. dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przypomina, że dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności zawierające opis przedmiotu zamówienia, winny spełniać warunki określone w art. 18 ust. 1 i art. 42 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.3.2014 r., str. 65 ze zm., dalej jako: dyrektywa 2014/24/EU).

 

W związku z tym, jeżeli zamawiający, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do:

•    norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub - w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw,

jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne (poprzez wskazanie słów „lub równoważne") przy każdym odniesieniu się do nich w dokumentacji zamówienia.

 

Podstawa prawna:
Art. 42 ust. 3 lit. b) dyrektywy 2014/24/UE:
Bez uszczerbku dla wiążących krajowych przepisów technicznych, w zakresie, w jakim są one zgodne z prawem unijnym, specyfikacje techniczne formułuje się w jeden z poniższych sposobów:
(…)
b) poprzez odniesienie do specyfikacji technicznych oraz, w kolejności preferencji do: norm krajowych przenoszących normy europejskie, europejskich ocen technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, norm międzynarodowych, innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organy normalizacyjne lub - w przypadku ich braku - do norm krajowych, krajowych aprobat technicznych lub krajowych specyfikacji technicznych dotyczących projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw; każdemu odniesieniu towarzyszą słowa "lub równoważne".


Jednocześnie Instytucja Zarządzająca wyjaśnia, iż implementacja powyższych przepisów prawa unijnego na grunt prawa polskiego została dokonana w art. 101 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj., ze zm., dalej: ustawa pzp).


Ponadto Instytucja Zarządzająca pragnie zwrócić uwagę, iż art. 99 ust. 5 ustawy pzp stanowi, że:
przedmiot zamówienia można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny".


W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca zaleca każdorazowe przeanalizowanie dokumentów zawierających opis przedmiotu zamówienia w kontekście użycia nazw własnych lub przywołanych norm, tak aby wypełnić obowiązki wynikające z przepisów dyrektywy 2014/24/UE oraz ustawy pzp. Uchybienie powyższym zasadom uprawnia Instytucję Zarządzającą do nałożenia korekty finansowej lub pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach danego zamówienia.

 

Michał Kukliński
DPR Referat Kontroli