Gniewino - Gmina z energią dzięki wsparciu z Unii!

W piątek 3 czerwca br. podpisana została umowa na dofinansowanie unijne projektu pn. Gmina z energią – budowa wyspy energetycznej w Gminie Gniewino. Ponad 5,2 mln zł dofinansowania to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Podczas uroczystości wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski wręczył przedstawicielom Gminy Gniewino pamiątkowy czek z informacją o wysokości unijnego dofinansowania.

 

 

fot. UMWP

 

 

Projekt dotyczy wyposażenia 7 obiektów użyteczności publicznej Gminy Gniewino w kompleksowe, innowacyjne instalacje odnawialnych źródeł energii, tj. wysokosprawną mikrokogenerację biomasową, panele fotowoltaiczne, pompę ciepła i magazyny energii.  Powstały system będzie miał możliwość regulacji energii produkowanej i zużywanej w czasie rzeczywistym, współpracując z zewnętrznym systemem elektroenergetycznym i funkcjonującym systemem ciepłowniczym opartym o ciepłownię biomasową, wpisując się w definicję tzw. "wyspy energetycznej".


W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,63 MW.  Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 507 ton równoważnika CO2.
Całkowita wartość projektu to niemal 8,5 mln zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od września 2022 r. do listopada 2023 r.

 W ramach Poddziałania 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne RPO WP oraz Działania 13.3. Odnawialne źródła energii – REACT-EU finansowane są projekty realizujące przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. Wsparciem objęta jest budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, przede wszystkim zakup niezbędnych urządzeń do jej produkcji. Przedsięwzięcia te prowadzone są
w celu poprawy zarówno bezpieczeństwa jak i bilansu energetycznego poprzez wykorzystanie istniejącego potencjału energii odnawialnych. Poddziałania te skierowane są do szerokiego grona beneficjentów m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.
Dotychczas, dzięki decyzjom Zarządu Województwa Pomorskiego w ramach ww. Podziałań dofinansowanie otrzymało 39 projektów.  Łączna wartość wspartych projektów wynosi ponad 231 mln PLN, a kwota dofinansowania wynosi ponad 172 mln PLN.  W ramach tych projektów zainstalowane zostaną urządzenia o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie ponad 50 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie ponad 34 tys. ton równoważnika CO2.

 

Monika Grochulska
Referat Informacji DPR