Film - instrukcja obsługi Generatora Wniosków Aplikacyjnych RPO WP 2014-2020 (w zakresie EFRR)

Przedstawiamy Państwu film z instrukcją obsługi Generatora Wniosków Aplikacyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Film uwzględnia specyfikę wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).