Dzięki funduszom unijnym w Gminie Pruszcz Gdański powstaną kolejne tereny inwestycyjne

W piątek 17 lutego 2023 r. podpisana została umowa na dofinansowanie projektu Polhoz Sp.z o.o. pt. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Pruszcz Gdański przez Polhoz szansą na rozwój przedsiębiorczości".

 
 
fot. J. Sowa
 
 
Podczas uroczystości marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk przekazał na ręce beneficjenta pamiątkowy czek z informacją o wysokości dofinansowania unijnego.
 
Zlokalizowany w miejscowości Juszkowo gm. Pruszcz Gdański, w sąsiedztwie Obwodnicy Trójmiasta, projekt przewiduje m.in.: 
  • budowę wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej,
  • budowę sieci wodno-kanalizacyjnej wzdłuż drogi,
  • wykonanie oświetlenia terenu,
  • odwodnienie drogi,
  • wykonanie przepompowni ścieków.
Zakłada się, że dzięki projektowi uzbrojony zostanie teren inwestycyjny o powierzchni 5,30 hektarów, a na nim w przyszłości swą siedzibę mieć będą inwestycje realizowane przez firmy z sektora MŚP-y.
Całkowita wartość projektu to ponad 4,5 mln zł, a niemal 1,5 mln zł stanowi dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt zostanie zrealizowany do końca 2023 roku.
 
 
 
fot. J. Sowa
 
 
 
Projekt będzie finansowany w ramach Działania 2.5 „Inwestorzy zewnętrzni" RPO WP. W ramach tego działania finansowane są projekty realizujące przedsięwzięcie strategiczne zidentyfikowane w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego pt.: "Invest in Pomerania". Wsparcie ukierunkowane jest m.in. na finansowanie przygotowania, w tym uzbrojenia wyselekcjonowanych terenów inwestycyjnych oraz tworzenia stref przemysłowych. Ich powstanie przysłuży się bezpośrednio (poprzez inwestycje samych przedsiębiorstw) lub pośrednio (poprzez nawiązanie lub wzmocnienie sieci ich powiązań kooperacyjnych) poprawie pozycji konkurencyjnej MŚP.
 
 
W ramach Działania 2.5 wsparcie otrzymało 6 projektów (2 projekty Rumia Invest Park Sp. z o.o., 2 projekty Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o., projekt Gminy Słupsk, projekt POLHOZ Sp. z o.o.). Łączna wartość wspartych projektów wynosi ‭78 751 540,21 PLN, a kwota dofinasowania wynosi 20 985 019,26 PLN.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 
Do końca 2023 roku planuje się osiągnąć następujące wskaźniki (6 projektów):
  • powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych – 47 ha;
  • liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych – 24.
 
 
Monika Grochulska
Referat Informacji DPR