Dodatkowe środki z Unii Europejskiej dla pomorskich projektów

W środę 3 czerwca br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. Gen. Józefa Hallera 1 podpisane zostały aneksy zwiększające wartość dofinansowania do projektów pomorskich gmin w ramach OP 11. Środowisko. Dodatkowe środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 
Aneksy z przedstawicielami gmin podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Podczas uroczystości wręczone zostały symboliczne czeki pamiątkowe z informacją o  zwiększeniu dofinansowania unijnego. 
 
Dodatkowe środki otrzymały: 
 
 1. Gmina Kartuzy na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście Kartuzy, w celu poprawy retencyjności zlewni i ochrony przed zmianami klimatu" otrzyma dodatkowo kwotę 1 220 902,45 zł. Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2020 r. Głównym celem projektu jest zagwarantowanie poprawy integralności środowiskowej w mieście Kartuzy poprzez rozbudowę i usprawnienie systemów odprowadzania wód opadowych i roztopowych, ze zwiększeniem możliwości retencyjnych zlewni i znaczną redukcją ilości zanieczyszczeń trafiających do odbiorników. Prawidłowe gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Kartuzy przyczyni się do wzmocnienia odporności obszaru na powodzie i susze. Projekt obejmuje m.in. przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, rozdział sieci ogólnospławnej poprzez budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń podczyszczających (osadniki i separatory) wody opadowe i roztopowe, budowę zbiorników retencyjnych na istniejącej sieci kan. deszczowej oraz modernizację przepompowni wód opadowych i roztopowych. Pojemność obiektów małej retencji wyniesie 3 010,7 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 2,43 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,55 km, co spowoduje, że 14 277 mieszkańców odniesie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.  fot. UMWP/DPR

   
 2. Gmina Miejska Kościerzyna otrzyma dodatkowo 2 686 010,62 zł na realizację projektu pn.  „Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta Kościerzyna". Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2022 r. Przedmiotem inwestycji są działania usytuowane w spływie wód rzeki Wierzycy. Są to zadania zmierzające do odpowiedniego zagospodarowania wód opadowych i roztopowych stanowiących zagrożenie powodziowe dla obszaru miasta Kościerzyna. W ramach projektu zostaną zrealizowane 4 etapy (I-Osiedle Zachód: budowa systemu kan. deszczowej o dł. 5,95 km z budową 2 zbiorników retencyjnych o poj. 2201 m3, II-Osiedle Tysiąclecie II: budowa systemu kanalizacji deszczowej o dł. 3,45 km z budową 2 zbiorników retencyjnych o poj. 3945 m3, III-Osiedle Za Torami: budowa systemu kan. deszczowej o dł. 5,57 km z budową 3 zbiorników retencyjnych o poj. 6680 m3, IV-regulacja zlewni rzeki Bibrowej: budowa systemu kan. deszczowej o dł. 0,40 km z budową 1 zbiornika retencyjnego o poj. 4940 m3 oraz wykonanie łuku rzeki Bibrowej z odbudową koryta i systemu podczyszczania wód opadowych). Pojemność obiektów małej retencji wyniesie 17 766 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 15,37 km, co spowoduje, że 21 480 mieszkańców odniesie korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.  fot. UMWP/DPR

   
 3. Gmina Sierakowice otrzyma dodatkowo na projekt pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice" kwotę 664 294,39 zł. Celem projektu, którego realizacja zakończyła się we wrześniu 2019 r. było wzmocnienie odporności Sierakowic na zagrożenia naturalne, takie jak powódź czy susze. Projekt realizowany był w miejscowości Sierakowice (powiat kartuski). Zakres inwestycji w obrębie ul.: Lęborskiej, Legionów, Dworcowej, Ks. B. Łosińskiego (teren Ołtarza Papieskiego) obejmował przebudowę i budowę sieci kanalizacji deszczowej o łącznej dł. 2 029,30 m z uzbrojeniem: osadniki wirowe jednokomorowe (2kpl.) oraz separator koalescencyjny w komorze (2kpl.), 2 zbiorniki retencyjne o poj.: 3 300 m3 i 9 100 m3, a także budowę i przebudowę kolektora kanalizacji deszczowej w obszarze kolejowym i gruncie Skarbu Państwa o łącznej dł. 183,5 m. Retencyjność kolektora na terenie Ołtarza Papieskiego wynosi 788 m3. Pojemność obiektów małej retencji wynosi 13 188 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej - 0,72 km, długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,48 km, dzięki czemu korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej odnosi 2 227 mieszkańców.
   
 4. Gmina Bytów otrzyma dodatkowo 186 289,63 zł na projekt pt. „Retencjonowanie wód opadowych: rozbudowa i modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej". Projekt, który został zrealizowany do końca października 2018 r. obejmował przebudowę systemu retencji wód deszczowych, polegającą na przebudowie czterech zbiorników wodnych, zlokalizowanych na terenie Bytowa, przy ulicach: Kołłątaja, Naruszewicza, Harcerska i Staszica. Celem przebudowy było zagospodarowanie wód deszczowych z terenu oraz ich podczyszczanie i odprowadzenie. Realizacja projektu zapobiega destrukcyjnemu działaniu wody oraz podnosi poziom bezpieczeństwa mieszkańców południowo-wschodniej części miasta przed skutkami podtopień i powodzi, spowodowanych nawalnymi opadami deszczu. Inwestycja ta przyczynia się do podniesienia atrakcyjności osiedleńczej terenów zlokalizowanych na obrzeżach zbiorników retencyjnych. Realizacja przedsięwzięcia zwiększa też możliwości retencyjne stawów retencyjnych, będących przedmiotem inwestycji. Pojemność obiektów małej retencji wynosi 4 600 m3, długość przebudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 0,71 km, dzięki czemu 2 200 mieszkańców odnosi korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.
   
 5. Gmina Miejska Pruszcz Gdański na projekt pt. „Wzmocnienie odporności regionu na zagrożenia powodziowe i susze poprzez budowę kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych w rejonie ulic Olszewskiego, Wróblewskiego, Mościckiego oraz osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdańskim" otrzyma dodatkowo 1 226 346,05 zł. Projekt został zrealizowany do końca grudnia 2018 r. Przedmiotem projektu były działania usytuowane w bezpośrednim spływie wód w kierunku rzeki Raduni. Były to zadania zmierzające do kierunkowania wód na zalewanych przez wody opadowe obszarach środkowo – zachodniej części miasta Pruszcz Gdański. W ramach projektu wybudowano m.in. system kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z terenu położonego w rejonie ulic: Raciborskiego, Obrońców Pokoju, Cichej, Karola Olszewskiego, Zygmunta Wróblewskiego i Ignacego Mościckiego do planowanego zbiornika retencyjnego, a także zbiornik retencyjny na osiedlu Strzeleckiego. Pojemność obiektów małej retencji wynosi 20 903 m3, długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej  - 1,3 km, dzięki czemu 4 200 mieszkańców odnosi korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej.
 
Monika Grochulska