Dodatkowe środki z Unii na inwestycje w powiecie tczewskim

We wtorek 1 października br. w Urzędzie Miasta Tczewa wicemarszałek województwa pomorskiego – Ryszard Świlski wręczył władzom pomorskich gmin informacje o zwiększeniu wysokości dofinansowania unijnego na łączną kwotę blisko 2,9 mln zł pochodzących ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizacje pomorskich projektów.

Uroczyste wręczenie aneksów i symbolicznych czeków odbyło się w Sali Obrad Rady Miejskiej w siedzibie Urzędu Miasta Tczewa, ul. 30 stycznia.


Aneksy, które zwiększą środki na realizację inwestycji dotyczą projektów:

 

  1. Gmina Miejska Tczew otrzyma dodatkowo blisko 540 tys. zł  na realizację projektu pn. „Miasto od-nowa - rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza w Tczewie. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do miejsc świadczenia usług społecznych dla rodzin ze Starego Miasta i Zatorza, które wymagają wsparcia umożliwiającego im prawidłowe funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie, a także wzmacnianie i tworzenie nowej infrastruktury społecznej oraz ograniczenie zjawisk wykluczenia społecznego, stworzenie warunków do inwestowania i rozwoju dla istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych.
     
  2. Gmina Miejska Tczew otrzyma ponad 1,6 mln zł dla projektu pn. „Budowa węzła integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi". Projekt ten zakłada rozbudowę parkingu w ramach Transportowego Węzła Integracyjnego, dzięki czemu powstaną dodatkowe 102 miejsca parkingowe. Zaplanowano budowę i przebudowę ciągów pieszo-rowerowych i dróg dla rowerów wzdłuż Alei Zwycięstwa, ul. Armii Krajowej oraz odcinek wzdłuż części ul. Wojska Polskiego. Zaplanowano przebudowę ul. Gdańskiej jako elementu spójnej organizacji ruchu węzła transportowego wraz z budową drogi rowerowej do bulwaru nadwiślańskiego i pętlą indukcyjną. Poprawi to dostępność, sprawność i bezpieczeństwo funkcjonowania węzła integracyjnego. Zostanie to osiągnięte poprzez zintegrowanie elementów inżynierskich, funkcjonalności układu i organizacji ruchu. Trasy te tworzą wspólnie z istniejącymi już odcinkami sieć dojazdu do węzła transportowego z wszystkich kierunków miasta, umożliwiając także płynny i bezpieczny przejazd osobom dojeżdżającym rowerem do dworca z osad podmiejskich.
     
  3. Gmina Miejska Tczew na projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miejskiej Tczew" otrzyma dodatkowo ponad 464 tys. zł. Przedsięwzięcie polega na kompleksowej termomodernizacji obiektów związanej z infrastrukturą techniczną i dociepleniem zewnętrznym, która poprawi ich efektywność energetyczną. Termomodernizacja obejmuje budynki: Przedszkola Nr 8, Szkoły Podstawowej nr 8 i nr 10, Gimnazjum nr 3 oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. W budynkach tych przeprowadzona zostanie m.in. modernizacja systemu centralnego ogrzewania, wymiana oświetlenia zewnętrznego, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonane zostaną ocieplenia ścian zewnętrznych i stropodachów oraz montaż wentylacji mechanicznej.
     
  4. Powiat Tczewski otrzyma ponad 217 tys. zł dodatkowego wsparcia na realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego". Projekt zakłada przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w 10 budynkach użyteczności publicznej należących m.in. w Tczewie do Powiatowego Urzędy Pracy, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Kształcenia Zawodowego, Zespołu Placówek Specjalnych, Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich, a także Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie i Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach. Prace obejmą m.in. docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji CO i CWU, wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświetlenia. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, rozwój niskoemisyjnej gospodarki, wzrost bezpieczeństwa energetycznego i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Monika Grochulska