Długo wyczekiwana konferencja już za nami. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas, wymianę myśli i zapraszamy do przeczytania podsumowania.

Konferencję otworzył marszałek Wiesław Byczkowski. Następnie o usługach społecznych wypowiedzieli się dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Marcin Fuchs i dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Weremko. Dyrektor Fuchs podkreślił m.in. znaczenie międzywojewódzkiej sieci współpracy w zakresie usług społecznych, której liderem jest Samorząd Województwa Pomorskiego. Z rezultatami jej prac na rzecz wspierania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych utworzonych w ramach projektów EFS można zapoznać się na stronie projektu, pod adresem: https://pomorskie.eu/siec-wspolpracy-efs

Blok konferencji, w trakcie którego dyskutowano i  przedstawiono  dobre praktyki w dziedzinie różnorodnych usług społecznych: opiekuńczych, opieki wytchnieniowej, wspierających rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, a także usług wspierających rodziny zastępcze i usamodzielniających się wychowanków pieczy poprowadziła Anna Bugalska - konsultantka regionalna w projekcie "Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej".

Wśród dobrych praktyk dobre praktyki znalazły się:

 • Projekt „Srebrna sieć", realizowany przez partnerstwo 11 podmiotów: Gmina Kobylnica (lider) Gmina Damnica, Gmina Główczyce, Gmina Kępice, Gmina Słupsk, Gmina Ustka, Gmina Potęgowo, Gmina Tuchomie, Powiat Słupski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku, Fundacja Niesiemy Pomoc oraz Spectrum Research.
 • Projekt „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych", którego liderem jest Miasto Gdańsk a jednym z partnerów  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Prezentowany był komponent PSONI dotyczący weekendowej opieki wytchnieniowej.
 • 5 projektów Związku Harcerstwa Polskiego realizowanych w partnerstwie z samorządami, w ramach których wdrażane są usługi wsparcia rodziny, w tym placówki wsparcia dziennego.
 • Projekt „Chojnice Rodzina trzonem sukcesu", realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach wspólnie z Pomorskim Instytutem Kariery i Doradztwa Zawodowego.

W trakcie konferencji rozmawiano także o kluczowych wyzwaniach i rekomendacjach dotyczących rozwoju usług społecznych z perspektywy beneficjentów realizujących projekty. Jako kluczowe wyzwania wskazano:

 • Potrzebę stworzenia regionalnego programu deinstytucjonalizacji w oparciu, o który będą dystrybuowane środki europejskie.
 • Potrzebę realizacji działań, które będą pozwalały na stopniowe ograniczanie liczby osób (zwłaszcza osób, w tym dzieci, z niepełnosprawnościami) przebywających w instytucjach opieki takich jak domy pomocy społecznej i zapewnianie dla tych osób wsparcia środowiskowego.
 • Potrzebę zarezerwowania środków na finansowanie infrastruktury społecznej potrzebnej do realizacji usług społecznych np. w postaci mieszkań wytchnieniowych czy placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z trudnościami.
 • Potrzebę rozwijania partnerstwa między samorządem a sektorem pozarządowym, łączenia zasobów tych dwóch sektorów dla lepszego zaspakajania potrzeb społecznych.
 • Podkreślano, że potrzebna jest realizacja wsparcia jak najbardziej kompleksowego.
 • Zapewnienie trwałości usług społecznych.
 • Potrzebę rozwoju kompleksowego wsparcia dla rodzin,  telemedycyny i poradnictwa psychologicznego.
 • Uproszczenie procedur a przez to ułatwienie realizacji wysokiej jakości usług społecznych.
 • Trudności z wniesieniem wkładu własnego, zarówno przez samorządy, jak i przez organizacje pozarządowe.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom za tak liczne przybycie!

Prezentacje ze spotkania.

Transmisja konferencji „Pomorze równych szans. Wsparcie rodziny, seniorów i osób z niepełnosprawnościami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020" w wersji dla osób niesłyszących z tłumaczem polskiego języka

Fot. Marcin Szumny