Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi

Tytuł projektu:

Budowa węzłów integracyjnych Gdańsk Rębiechowo oraz Gdańsk Osowa wraz z trasami dojazdowymi


Beneficjent:

Gmina Miasta Gdańska


Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020


Źródło finansowania z UE:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


Miejsce realizacji :

Województwo pomorskie


Całkowita wartość:

41 986 982,65 zł


Dofinansowanie UE:

15 538 079,00 zł


Opis projektu:

Projekt obejmuje budowę/przebudowę infr. komunikacyjnej służącej usprawnieniu węzłów Rębiechowo i Osowa. Przy węźle Osowa wybudowano parking na ok. 40 samochodów osob., drogę łączącą ul. Barniewicką z ul. Letniskową w Gdańsku. Przewidziano przebudowę pętli autobusowej z drogami dojazdowymi przy dworcu PKP/PKM Gdańsk Osowa i parkingu rowerowego na ok. 100 miejsc. Przy przystanku PKM Rębiechowo będzie parking na 387 miejsc, stojaki rowerowe, monitoring. Węzeł leży na granicy gmin M. Gdańska i Żukowo. Gmina Żukowo, partner projektu, wybuduje drogi dojazdowe dla transportu indywidualnego i zbiorowego zapewniające bezpośredni dojazd do węzła (ul. Akacjowa ok. 750 m, ul. Słoneczna ok. 2400 m, ul. Bysewska ok. 800 m) oraz drogi rowerowe z Banina, Pępowa, Chwaszczyna, Leźna, Lnisk (ok. 26 km).

Przeprowadzone zostaną kampanie informacyjno – edukacyjne, spotkania z mieszkańcami promujące transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

Opis zakresu Projektu i planowanych działań

Projekt obejmuje dwa węzły integracyjne, Rębiechowo i Osowa oraz kampanie informacyjno – edukacyjne promujące transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

W ramach węzła Rębiechowo budowane są parking przesiadkowy na 387 m., budowany przez wnioskodawcę, Miasto Gdańsk, i drogi dojazdowe (rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego), budowane przez partnera, gm. Żukowo. Projektowany układ drogowy bezpośrednio graniczy z Gdańskiem i zlokalizowany jest w m. Rębiechowo oraz m. Czaple. Planowany układ tras rowerowych (wraz z fragmentami przebudowywanych dróg) znajduje się w m. Rębiechowo, Leźno, Lniska, Chwaszczyno, Banino, Pępowo. Projektowany parking na 387m.p jest zlokalizowany bezpośrednio w rejonie p.o PKM "Rębiechowo" i zrealizowany będzie wraz z infrastrukturą techniczną tj. odwodnieniem, oświetleniem, stojakami dla rowerów i monitoringiem.

Trasy rowerowe

• Trasa nr 1: Rębiechowo – Lniska – ok. 7 550 m;

• Trasa nr 2: Rębiechowo – granica Banino / Pępowo – ok. 1 810 m;

• Trasa nr 3: Banino – Pępowo – ok. 2 900 m;

• Trasa nr 4: Rębiechowo – granica Miszewo / Małkowo – ok. 6 470 m;.

• Trasa nr 5: Rębiechowo - Chwaszczyno - ok. 7 150 m.

Razem ok: 25 880 m długości.

Drogi dojazdowe:

DG 157550G - ul. Akacjowa - ok. 750 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu);

DG 157022G - ul. Słoneczna - ok. 2 400 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu);

DG 157028G - ul. Czaple (przedłużenie ul. Bysewskiej) - ok. 800 m (rozbudowa wraz z uzbrojeniem terenu);

Projekt węzła integracyjnego "Osowa" ma na celu stworzenie sprawnego i funkcjonalnego systemu obsługi transportowej rejonu dzielnicy Osowa i wschodniej części gminy Żukowo, z wykorzystaniem dostępu do linii PKM dla transportu zbiorowego, rowerów, samochodów osobowych i pieszych.

Będzie to zrealizowane poprzez połączenie ul. Barniewickiej z ul. Letniskową, przebudowę układu pętli autobusowej i budowę parkingów (dla samochodów osobowych i rowerów) przy p.o PKM.

Droga dojazdowa: odcinek od ul. Barniewickiej do ul. Letniskowej (przedłużenie ul. Biwakowej) o długości 174 m i ul. Letniskowa o długości 120 m;

Przebudowa pętli autobusowej:

• pojemność dla 3 linii kończących trasę

• przystanki (kierunkowy układ) dla linii przelotowych (169, 269),

• zaplecze socjalne dla kierowców GAiT, oraz

• zintergrowane we wiatach tablice SIP.

Parking na dz.1220/9 na ok. 40 miejsc postojowych

Kampanie informacyjno – edukacyjne, spotkania z mieszkańcami promujące transport zbiorowy i niezmotoryzowany - finansowane z instrumentu elastyczności, m.in. nagrody, które wręczane będą uczestnikom kampanii informacyjno-edukacyjnych takich jak „Rowerowy Maj", „rowerem do pracy"

promujących transport niezmotoryzowany, mające na celu wzmocnienie efektów realizacji wszystkich przedsięwzięć w zakresie miejskiego transportu publicznego.

 

Cele Projektu i efekty jego realizacji

-wzrost udziału transportu zbiorowego oraz aktywności mobilnej na terenie Gdańska,

-zmniejszenie przeciążenia ruchem kołowym w centrum miasta i w rejonie węzłów integracyjnych,

-zwiększenie integracji podsystemów transportowych Miasta,

-poprawa stanu infrastruktury transportowej i komunikacyjnej

-poprawa stanu technicznego infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gdańska,

-zmniejszenie poziomu hałasu ulicznego oraz emisji spalin,

-zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu,

-zwiększenie poziomu komfortu podróży pasażerów komunikacji zbiorowej,

-zwiększenie poziomu komfortu podróży,

-skrócenie czasu podróży,

-uatrakcyjnienie oferty przewozowej,

-zwiększenie liczby pasażerów korzystających z transportu zbiorowego,

-polepszenie połączenia komunikacyjnego poszczególnych dzielnic Gdańska,

-rozpowszechnienie systemu „Kiss & Ride" oraz Bike & Ride,

-poprawa regularności kursowania środków komunikacji zbiorowej,

-poprawa dostępności komunikacyjnej i zwiększenie atrakcyjności terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie przedsięwzięcia,

-poprawienie sprawności funkcjonowania układu transportowo-ulicznego Gdańska,

-poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie poziomu jego degradacji powodowanej przez pojazdy zmotoryzowane.