Ogłoszenie wyników konkursu dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji

W dniu 25 lutego 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów rekomendowanych do otrzymania dotacji celowej na działania w zakresie przygotowania programów rewitalizacji. Dotację w maksymalnej wysokości 300 tys. zł otrzymało 25 pomorskich gmin, a całkowita wartość wybranych projektów wynosi ponad 4,1 mln zł.

W perspektywie finansowej 2014-2020 rewitalizacja problemowych obszarów miast stanowi jeden z najważniejszych obszarów interwencji funduszy europejskich, a wsparcie finansowe ukierunkowane jest nie tylko na działania o charakterze społecznym i infrastrukturalnym, ale również działania organizacyjne mające na celu przygotowanie lokalnych samorządów do wykorzystania zewnętrznego wsparcia w efektywny sposób.  

Przedmiotem udzielanych dotacji są działania związane z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast. Działania te mogą dotyczyć zarówno przygotowania przez lokalne samorządy specjalistycznych badań i analiz mających na celu precyzyjne określenie zapisów programu, jak również koszty związane z zaangażowaniem mieszkańców w proces decyzyjny w ramach partycypacji społecznej. Koncepcje planowanych działań zostały indywidualnie zaplanowane przez każde z miast we wnioskach o przyznanie dotacji, które były składane pomiędzy 13 listopada a 14 grudnia 2015 roku.

 


Konkurs dotacji został zorganizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Ministerstwo Rozwoju i jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


 

Załączniki:

pdf 424 KB