Zobacz efekty

Jesteśmy na początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Poniżej przedstawiamy jak zmieni się region dzięki projektom finansowanym w ramach RPO WP 2014-2020.

1 800 000

Liczba osób korzystających z lepszych usług medycznych

3 700

Liczba przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie

110 km

Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych

1 280

Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii

2 919

Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (ton CO2)

33 300

Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w Programie