Zasady udzielania zamówień oraz przejrzystości wydatkowania środków w ramach realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 zostały szczegółowo omówione w Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP 2014 – 2020, stanowiących załącznik nr 9 do Zasad wdrażania RPO WP na lata 2014 – 2020.

Beneficjent ma obowiązek przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający w szczególności zachowanie zasad uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w ww. Wytycznych.

Udzielanie zamówienia w ramach projektu następuje zgodnie z:

1. Ustawą Pzp – w przypadku beneficjenta będącego podmiotem zobowiązanym do jej stosowania zgodnie z art. 3 ustawy Pzp, dla zamówień o wartości od 30 tys. euro netto,

albo

2. Zasadą konkurencyjności, w przypadku:

a) beneficjenta, niebędącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania, w przypadku zamówień przekraczających wartość 50 tys. zł netto,

b)beneficjenta, będącego podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Pzp do jej stosowania:

- w przypadku zamówień o wartości niższej od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp (tj. 30 tys. euro netto ), a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto, lub

- w przypadku zamówień sektorowych – o wartości niższej od odpowiedniej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a jednocześnie przekraczającej 50 tys. zł netto.

 

Warunki realizacji zamówień udzielanych w ramach projektu, w tym zgodnie z zasadą konkurencyjności, zostały omówione w Rozdziale 5. Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP 2014 – 2020.

W przypadku zamówień o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie, dokonuje się rozeznania rynku w celu potwierdzenia, że dana usługa, dostawa lub robota budowlana została wykonana po cenie nie wyższej niż cena rynkowa.

W przypadku wydatków o wartości poniżej kwoty 20 tys. zł netto możliwe jest stosowanie wewnętrznej procedury dotyczącej udzielania zamówień opracowanej przez beneficjenta w postaci np. instrukcji, regulaminów wraz ze wskazaniem poszczególnych czynności i stanowisk odpowiedzialnych za ich realizację, pod warunkiem, że zapewnia ona ponoszenie wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Ponoszenie wydatków o wartości od 20 tys. zł netto do 50 tys. zł netto włącznie oraz poniżej kwoty 20 tys. zł netto zostało omówione w Podrozdziale 5.2.  Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach RPO WP 2014 – 2020.

Powyższe zasady w sposób uproszczony obrazuje tabela:

Wartość zamówienia

< 20 000 PLN netto

≥ 20 000 PLN netto

≤ 50 000 PLN netto

> 50 000 PLN netto

< 30 000 EUR netto

≥ 30 000 EUR netto

Procedura/
tryb

Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami beneficjenta,
jeżeli obowiązują i zapewniają ponoszenie wydatku w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Udokumentowanie rozeznania rynku, co najmniej poprzez przeprowadzenie ofertowania i upublicznienie zapytania ofertowego na stronie www. beneficjenta

Stosowanie zasady konkurencyjności z Wytycznych
oraz upublicznienie zapytania ofertowego w „Bazie konkurencyjności Funduszy Europejskich"

Stosowanie trybów  z ustawy PZP dla podmiotów zobligowanych do stosowania ustawy oraz zasady konkurencyjności dla podmiotów niezobligowanych do stosowania ustawy

 

Baza konkurencyjności Funduszy Europejskich, czyli portal internetowy umożliwiający publikację zapytań ofertowych w ramach prowadzonych postępowań przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności, dostępna jest pod adresem internetowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

W związku z nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w wyniku której modyfikacji uległy opisane w punkcie 14 sekcji 6.5.2 wymogi dotyczące publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta, Ministerstwo inwestycji i Rozwoju dokonało rozbudowy narzędzia przeznaczonego do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów, czyli Bazy konkurencyjności. W konsekwencji istnieje obowiązek publikowania zapytań ofertowych w Bazie także przez podmioty planujące pozyskanie dofinansowania realizacji projektów w ramach ogłoszonych naborów wniosków.

Weryfikacja ex-ante dokumentacji udzielanych zamówień

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie beneficjent jest każdorazowo zobowiązany do przekazania do IZ RPO WP/IP dokumentacji dotyczącej udzielania zamówień, a w szczególności:

1) treści ogłoszenia o zamówieniu udzielanym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami – niezwłocznie po przygotowaniu dokumentów;

2) oferty, protokołu zamówienia udzielanego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z załącznikami oraz umowy z wykonawcą – niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą;

3) umowy na roboty dodatkowe, uzupełniające – niezwłocznie po zawarciu aneksu do umowy z wykonawcą;

4) dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków zgodnie z zasadą konkurencyjności – jeśli zasada ta będzie miała zastosowanie w danym przypadku.

Sposób i zasady przekazywania dokumentów oraz szczegółowy opis niezbędnych dokumentów znajdują się w Zasadach Wdrażania RPO WP 2014-2020.

Kontrola ex-ante ma charakter prewencyjny, jej celem jest zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązań i zapobieżenie podpisaniu umowy z wykonawcą/usługodawcą, która w świetle przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych byłaby nieważna z mocy prawa. Kontrola ta może być przeprowadzona przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, jak i po podpisaniu tejże umowy. Weryfikacja dokumentacji związanej z przeprowadzeniem zamówienia przed zawarciem przez wnioskodawcę/beneficjenta umowy z wykonawcą/usługodawcą odbywa się w siedzibie instytucji kontrolującej („on the desk"). Wnioskodawca/beneficjent jest zobowiązany przekazać właściwe dokumenty bez wezwania IZ RPO WP/IP. Ustalenia kontroli nie zwalniają wnioskodawcy/beneficjenta z obowiązku dokonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dot. udzielania zamówień publicznych.
 

UWAGA !

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. obowiązują bezpośrednio przepisy nowych dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych, czyli:

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą klasyczną";

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej „dyrektywą sektorową".

W tej sprawie na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) ukazał się komunikat, dostępny pod adresem https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/test.

Komunikat zawiera wskazania dotyczące udzielania zamówień publicznych do czasu wprowadzenia ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, mającej na celu implementację przepisów ww. dyrektyw UE do porządku krajowego. Stosowanie się zamawiających do zaleceń opracowanych przez UZP daje gwarancje zminimalizowania ryzyka wystąpienia nieprawidłowości przy realizacji postępowań.

Instytucja Zarządzająca zobowiązała wnioskodawców i beneficjentów RPO WP 2014-2020 do zapoznania się z niniejszym komunikatem i do stosowania określonych w nim zasad w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. do czasu wejścia w życie ustawy wdrażającej przepisy nowych dyrektyw.

 

Opublikowano nowelizację ustawy Pzp

Opublikowano Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1020). Ustawa ma na celu przede wszystkim implementację przepisów dyrektyw UE do porządku krajowego. Ustawa wchodzi w życie w dniu 28 lipca br. z wyjątkiem niektórych przepisów wymienionych w art. 22 tej ustawy, dla których termin wejścia w życie został określony odrębnie.

Nowelizacja wprowadza ważne zmiany w systemie zamówień publicznych,  m.in.:

  • odejście od kluczowego znaczenia kryterium najniższej ceny podczas oceny ofert,
  • silniejsze powiązanie zamówień publicznych z prawem pracy, 
  • zwiększenie udziału małych i średnich firm w przetargach,
  • premiowanie innowacyjności w zamówieniach publicznych,
  • wprowadzenie środków ochrony prawnej w zamówieniach poniżej progów unijnych,
  • zmniejszenie biurokracji,
  • udzielanie zamówień jednostkom podległym (tzw. zamówienia in-house),
  • elektronizację zamówień publicznych.

Zapoznaj się z treścią ustawy

Tekst ujednolicony ustawy – Prawo Zamówień Publicznych po nowelizacji ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. opracowany przez Urząd Zamówień Publicznych

 

Ponadto opublikowano nowe akty wykonawcze w związku z nowelizacją ustawy Pzp

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 1127);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  poz.1126);

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1125).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U.  poz. 1128)

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2016 r.

 

Wzory oświadczeń dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

 

Prezentacja: Stosowanie nowych dyrektyw zamówieniowych w związku z brakiem ich implementacji do polskiego porządku prawnego oraz nowelizacja ustawy

 

AKTY PRAWNE I PRZYDATNE DOKUMENTY:

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych

Akty wykonawcze

Inne przepisy

Prawo Unijne

Wytyczne  w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Wytyczne określają ujednolicone warunki i procedury dotyczące kwalifikowalności wydatków dla funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zasady wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Poradnik Komisji Europejskiej – zamówienia publiczne. Zawiera porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
 


Tzw. „Taryfikator" korekt


Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz. U. z 2018 r., poz. 971)  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/971/1


Powyższy tekst jednolity obejmuje:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2016 r., poz. 200)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2017 r., poz. 615).

 

Komunikat dotyczący obowiązywania Dyrektywy 2014/24/UE oraz Dyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp