Wyszukiwarka projektów


Lista przykładowych projektów dostępna jest pod wyszukiwarką. Jeżeli chcesz znaleźć opis konkretnego projektu wypełnij jedno lub kilka pól wyszukiwarki.
 
Wyszukaj projekt
Wyczyść
L.P. Tytuł projektu Beneficjent Oś priorytetowa Obszar wsparcia Miejsce realizacji
1 Ochrona wód i przywracanie różnorodności biologicznej na terenie MOF Malbork – Sztum Miasto i Gmina Sztum 11. Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej MOF Malbork-Sztum
2 Budowa kolektora deszczowego z systemem podczyszczającym i retencjonującym wody opadowe Miasto Malbork 11. Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa MOF Malbork-Sztum
3 Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie Miasta Kościerzyna Gmina Miejska Kościerzyna 11. Środowisko Ograniczenie zagrożeń naturalnych Kościerzyna
4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa, Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Kaliskach Gmina Kaliska 11. Środowisko Gospodarka wodno-ściekowa Gmina Kaliska
5 Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do granicy Państwa w Krynicy Morskiej Gmina Miasta Krynica Morska 11. Środowisko Ochrona różnorodności biologicznej Gmina Miasta Krynica Morska