Pożyczka Ogólnorozwojowa to instrument finansowy skierowany do mikro i małych przedsiębiorców na realizację przedsięwzięć gospodarczych o charakterze ogólnorozwojowym realizowanych na terenie województwa pomorskiego.

Środki z Pożyczki Ogólnorozwojowej będą udzielane na finansowanie wydatków:

  • inwestycyjnych (majątkowych) – w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne lub wyposażenie;
  • inwestycyjno-obrotowych – powiązanych z rozwojem działalności gospodarczej;
  • obrotowych (bieżących) – wszelkiego rodzaju wydatków, jakie musi ponieść Odbiorca Wsparcia w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Kwota pożyczki to maksymalnie 1 mln zł. Oprocentowanie Pożyczki Ogólnorozwojowej jest ustalane według wewnętrznych reguł Instytucji Finansowej, przy czym nie może przekroczyć poziomu wynikającego z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego (odsetki maksymalne/odsetki maksymalne za opóźnienie).

Za udzielenie i obsługę Pożyczki Ogólnorozwojowej Instytucja Finansowa może pobrać od Odbiorcy Wsparcia prowizję, przy czym nie może ona być wyższa niż 3% wartości Pożyczki Ogólnorozwojowej.