Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
 

Ogólne zasady

Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne z celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.

Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy etc. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np.: zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.

Masz też obowiązek oznaczenia miejsca projektu plakatem informacyjnym. W przypadku projektów dofinansowanych na ponad 500 tys. euro (dotyczących infrastruktury lub prac budowlanych albo zakupu środków trwałych) beneficjenci zamiast plakatów umieszczają tablice informacyjne i/lub tablice pamiątkowe. Plakaty albo tablice informacyjne umieszcza się w trakcie trwania projektu, a tablice pamiątkowe po jego zakończeniu.

Czy masz stronę internetową? Jeśli tak, także na niej umieść krótki opis projektu i wstaw znaki Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich. Ważne jest, aby flagę UE i napis Unia Europejska widać było od razu w momencie wejścia na stronę www.

Nie zapomnij udokumentować swoich działań informacyjnych i promocyjnych. Podstawowe obowiązki nie są uciążliwe, ale konieczne. Ich wypełnienie będzie mogło zostać skontrolowane, podobnie jak przestrzeganie innych wymagań związanych z realizacją projektów.

Jako beneficjent Funduszy Europejskich masz nie tylko obowiązki informacyjne, ale też możliwości skorzystania z rożnych form promocji projektu we współpracy z instytucjami, które zajmują się Funduszami Europejskimi. Obowiązki informacyjne i możliwości promocji Twojego projektu znajdziesz w Wytycznych/Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności.


Obowiązkowe oznaczenia

Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich musisz oznaczać:

  • działania informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

 

Każde oznaczenie musi zawierać następujące znaki:

  • znak Funduszy Europejskich (Program Regionalny),
  • znak Unii Europejskiej (właściwy dla danego funduszu),
  • znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.


Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020

Pobierz plik Księgi Identyfikacji Wizualnej (grudzień 2016) * Wersja obowiązująca. 

Pobierz plik Księgi Identyfikacji Wizualnej (lipiec 2017) * Wersja obowiązująca wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie 1 stycznia 2018 r. lub później.

Wersja archiwalna:

Pobierz plik Księgi identyfikacji wizualnej (październik 2015 - grudzień 2016)

 

Karta wizualizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:

Pobierz plik Karta wizualizacji RPO WP 2014-2020

 

 

Znak Funduszy Europejskich

Znak Funduszy Europejskich złożony jest z symbolu graficznego, nazwy Fundusze Europejskie oraz nazwy programu, z którego korzystasz.

Znak Fundusze Europejskie z podpisem Program Regionalny


Znak Unii Europejskiej

Znak Unii Europejskiej składa się z flagi UE, napisu Unia Europejska i nazwy funduszu, który współfinansuje Twój projekt.

 

Znak Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Znak UE z EFRR
 

Znak Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Społeczny
Znak UE z EFS

 

Zestawienie znaków

Przykładowe zestawienie znaków składa się ze znaku Funduszy Europejskich i znaku Unii Europejskiej oraz znaku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
 

Zestawienie znaków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020Widoczność znaków

Znak Funduszy Europejskich oraz znak Unii Europejskiej muszą być zawsze umieszczone w widocznym miejscu. Ich umiejscowienie oraz wielkość muszą być odpowiednie do charakteru i wielkości materiału, przedmiotu czy dokumentu. Musisz zwrócić szczególną uwagę, żeby znaki i napisy były czytelne dla odbiorcy i wyraźnie widoczne.


Kolejność znaków

Znak Funduszy Europejskich znajduje się zawsze z lewej strony, a znak Unii Europejskiej z prawej strony. W przypadkach, gdy nie możesz umieścić znaków w poziomie, możesz wykorzystać pionowe ułożenie znaków, w którym znak Funduszy Europejskich z nazwą programu znajduje się na górze, a znak Unii Europejskiej na dole.


Liczba znaków

Liczba znaków w zestawieniu – to znaczy w jednej linii – nie może przekraczać czterech łącznie ze znakami FE oraz UE, a w przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również ze znakiem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

W zestawieniu znaków na materiałach informacyjnych i promocyjnych (z wyjątkiem tablic informacyjnych i pamiątkowych) oraz na dokumentach możesz umieścić swoje logo jako beneficjenta. Możesz umieścić logo partnera projektu, logo projektu, czy logo instytucji pośredniczącej lub wdrażającej. Nie możesz natomiast umieszczać znaków wykonawców, którzy realizują działania w ramach projektu, a którzy nie są beneficjentami.  

Inne znaki, jeśli są Ci potrzebne, możesz umieścić poza zestawieniem (linią znaków FE-UE).

Uwaga! Jeśli w zestawieniu lub na materiale występują inne znaki (logo), to nie mogą być one większe (mierzone wysokością lub szerokością) od flagi Unii Europejskiej.

 


Do pobrania:
 

Znak Funduszy Europejskich z nazwą programu Regionalny Program Operacyjny

 

Znak Unii Europejskiej


Znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Zestawienie znaków, tablice informacyjne i pamiątkowe

Wytyczne w zakresie informacji i promocji

 

Wzory listowników dla beneficjentów