Podstawy prawne, Wytyczne, Poradniki
 

Procedura ocen oddziaływania na środowisko (ooś)  jest regulowana na poziomie Unii Europejskiej oraz krajowym odpowiednimi aktami prawnym. Ponadto istnieje szereg poradników, wytycznych, które dotyczą zagadnień związanych z procedurą ooś.

1. Na poziomie europejskim najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi zagadnienia ocen oddziaływania na środowisko są:

2. Na poziomie krajowym, obowiązującymi aktami prawnymi w zakresie  ocen oddziaływania na środowisko są przede wszystkim:

3. W odniesieniu do postępowań ooś istnieje również wiele poradników:

 

4. Prezentacje ze szkoleń dotyczących ooś

 

Ocena oddziaływania na środowisko w RPO WP 2014 - 2020
 

Do dokumentowania postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko na potrzeby projektów składanych do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020 mają zastosowanie:

Załącznikiem do powyższych Wytycznych jest m.in. ramowa lista sprawdzająca w zakresie dokumentacji dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko dla instytucji oceniającej wnioski o dofinansowanie. Zawartość tej listy może również być pomocna dla wnioskodawców przy przygotowywaniu i kompletowaniu dokumentacji świadczącej o analizie wpływu projektu na środowisko.

  • Załącznik nr 2 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014 – 2020 (ZW RPO WP) Instrukcja przygotowania załączników do wniosku EFRR w których szczegółowo opisano zakres wymaganej dokumentacji ooś przedkładanej dla projektu. ZW RPO WP zostały opracowane na podstawie wytycznych MIiR. Załączniki wymagane do wniosku o dofinansowanie w przypadkach określonych w Instrukcji to:

Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś  – obowiązuje od 23.02.2016 r.

Przykłady wypełniania załącznika 2.1.

Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (dla przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym w całości lub części)

 

Zagadnienia zmian klimatu
 

Jednym z kluczowych obszarów dla UE z zakresu ochrony środowiska jest polityka klimatyczna. Opracowano szereg dokumentów na poziomie europejskim i krajowym dotyczących zmian klimatu. Komisja Europejska opublikowała 1 kwietnia 2009 r. Białą Księgę: Adaptacja do zmian klimatu: Europejskie ramy działania (COM(2009)147), której wynikiem jest ogłoszona drukiem w kwietniu 2013 r. Strategia adaptacji do zmian klimatu. Natomiast najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym w tym zakresie jest przyjęty dnia 29 października 2013 r. przez Radę Ministrów, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020).

Przydatne informacje można znaleźć na stronie: www.klimada.mos.gov.pl

 

Zgodność projektu z Ramową Dyrektywą Wodną (RDW)
 

Zgodnie z wytycznymi do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zaświadczenie RDW) wraz z wnioskiem na podstawie, którego je uzyskano. Zaświadczenie jest wydawane przez właściwego terenowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla projektów infrastrukturalnych niewpływających znacząco negatywnie na stan jednolitych części wód.

Przydatne informacje można znaleźć na stronie http://www.apgw.kzgw.gov.pl/

Tekst podstawowych aktów prawnych regulujących gospodarowanie wodami:

RDW

Prawo wodneOchrona przyrody
 

Realizując projekt należy przeanalizować czy prace przewidziane do realizacji w ramach tego projektu nie wymagają uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów ustalonych w stosunku do gatunków chronionych. Podstawą uzyskania takiego zezwolenia jest  art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627, z późn. zm.). Stosowne zezwolenie wydaje, w zależności od rodzaju odstępstwa i statusu ochrony danego gatunku, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska lub właściwy terytorialnie regionalny dyrektor ochrony środowiska. Zgodnie z art. 56 ust. 4 ww. ustawy zezwolenie takie może zostać wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli nie jest to szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz gdy zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7, z zastrzeżeniem ust. 4a, 4b, 4c, 4d i 5.

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia Generalnego  Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

Formularze wniosków o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych

W przypadku prowadzenia robót z zakresu gospodarki wodnej, określonych w art. 118 ust.1  ustawy o ochronie przyrody, na obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczych, w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym a także w obrębie cieków naturalnych, należy dokonać regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska zgłoszenia prowadzenia działań.

Zgodnie z art. 118 ust. 5 ww. ustawy zgłoszenia takiego należy dokonać przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego lub pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Jeżeli uzyskanie powyższych decyzji nie jest wymagane do zrealizowania inwestycji, wówczas zgłoszenie prac musi być wykonane przed rozpoczęciem działań.

Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia

 

Zmiany w prawie
 

W dniu 9 października 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 1), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE L 124 z 25.04.2014, str. 1). Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 34 lit. a–f, pkt 35 lit. a, pkt 38, 45 i 53, art. 3 pkt 2–6 oraz art. 7 ust. 1, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.