Umowa o finansowaniu

W dniu 6 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o zawarciu umowy o finansowaniu z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). EBI został partnerem Województwa Pomorskiego w zakresie uruchomienia instrumentów finansowych w celu finansowania przedsięwzięć służących rewitalizacji pomorskich miast, inwestycji z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii.
 

Procedura wyboru Pośredników Finansowych

W dniu 23 maja 2017 roku Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez EBI procedury wyboru Pośredników Finansowych dla instrumentów finansowych Pożyczka rewitalizacyjna, Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i Pożyczka OZE.

Wybór Pośredników Finansowych w tym m.in. banków oraz funduszy pożyczkowych zostanie przeprowadzony na podstawie wewnętrznych procedur EBI. Wybrane podmioty udzielać będą wsparcia m.in. samorządom lokalnym, przedsiębiorcom, instytucjom kultury, wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

W dniu 3 czerwca 2017 roku zostało ogłoszone postępowanie na całą kwotę alokacji RPO WP 2014-2020 przewidzianą w ramach ww. produktów finansowych tj. 284 mln zł. Na podstawie ofert przedstawionych w postępowaniu wybrani zostaną pośrednicy finansowi, do których będą mogły zgłaszać się podmioty poszukujące finansowania zewnętrznego swoich przedsięwzięć inwestycyjnych.

Produkt

Data publikacji ogłoszenia

Termin składania ofert

Link do ogłoszenia

Wybrany Pośrednik Finansowy

Pożyczka rewitalizacyjna, Pożyczka na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych i Pożyczka OZE

03.06.2017 r.

05.07.2017 r.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:211411-2017:TEXT:EN:HTML&src=0

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Wkład finansowy, po wykorzystaniu i spłacie pożyczek przez ostatecznych odbiorców będzie podlegać zwrotowi do EBI, a następnie zostanie ponownie wykorzystany na ten sam cel.

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: http://www.eib.org/products/blending/esif/index.htm