BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO – Menadżer Funduszu Funduszy dla OP 1 i OP 2

Umowa o finansowaniu

W dniu 30 września 2016 roku Województwo Pomorskie podpisało pierwszą w Polsce umowę na realizację Projektu polegającego na uruchamianiu zwrotnego wsparcia na rozwój działalności innowacyjnej, w tym naukowo-badawczej oraz wzmocnienia konkurencyjności pomorskich przedsiębiorców z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Za jego pośrednictwem do pomorskich przedsiębiorstw w formie pożyczek, poręczeń i produktów kapitałowych trafi około 408,4 mln zł pochodzących z wkładu RPO WP 2014-2020.

Częścią wspomnianej umowy jest „Strategia Inwestycyjna z Biznesplanem dla instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar A", zawierająca m. in. katalog oferowanych produktów finansowych, docelowych odbiorców ostatecznych oraz prezentację oczekiwanych wyników, jakie dany instrument finansowy ma osiągnąć. Treść dokumentu dostępna jest pod adresem: http://www.rpo.pomorskie.eu/ewaluacja.

 

Procedura wyboru Pośredników Finansowych oraz oferowane produkty finansowe

Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na uruchomienie przez BGK procedury wyboru Pośredników Finansowych dla następujących instrumentów finansowych:

Poniższa tabela prezentuje informacje dotyczące ogłoszonych przez BGK przetargów związanych z wyborem pośredników finansowych:

Produkt

Data publikacji ogłoszenia

Termin składania ofert

Wybrany pośrednik finansowy

Mikropożyczka
i Pożyczka Rozwojowa

21.03.2017 r.

17.05.2017 r. (nabór zakończony)

Część I: Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Część II: Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.

Część III: konsorcjum – Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu i Żuławski Bank Spółdzielczy

Pożyczka Inwestycyjna
i Pożyczka Profilowana

30.06.2017 r.

17.08.2017 r. (nabór zakończony)

Część I: konsorcjum – ECDF S.A.
 i Mega Sonic S.A.

Część II: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Pożyczka na innowacje

28.06.2017 r.

26.09.2017 r. (nabór zakończony)

Towarzystwo Inwestycji
Społeczno-Ekonomicznych S.A.

Wejście kapitałowe

27.10.2017 r.

24.01.2018 r.
(nabór zakończony)

Postępowanie w toku

Poręczenie

27.12.2017 r.

09.02.2018 r

Postępowanie w toku

Link do ogłoszenia:
https://www.bgk.pl/bip/dzzk153dif2017-wybor-posrednikow-finansowych-w-celu-wdrazania-instrumentu-finansowego-poreczenie-w-ramach-pomorskiego-funduszu-rozwoju-2020-cz-i-ix-641/

 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: https://rpo.bgk.pl/rpo/pfr2020/