Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (z 19 grudnia 2017)

Instytucja Zarządzająca informuje, iż 19 grudnia 2017 r. weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.

W wyniku nowelizacji wytycznych w treści dokumentu wprowadzono zmiany polegające m.in. na:

•             aktualizacji procedur zmierzających do zapewnienia zgodności z rzeczywistym przebiegiem procesów,

•             ujednoliceniu zakresu tabel oraz nazw etykiet znajdujących się w załącznikach zgodnie z zakresem danych i nazwami pól gromadzonymi w SL2014.

Wytyczne w zakresie w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.