Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020 (z 31 października 2017)

Dokument

Załączniki (4)

Kryteria wyboru projektów

pdf 4.1 MB

Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP w ramach trybu pozakonkursowego

pdf 654 KB

Zasady dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP

pdf 928 KB

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

pdf 52 KB