Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2 Transport Miejski, RPO WP 2014-2020

Zakończony 01.07.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 9.1.2  Transport miejski,  nr konkursu RPPM.09.01.02-IZ.00-22-001/16

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu.

 

Lista złożonych wniosków (zeskanowany dokument)

Lista złożonych wniosków (dokument .pdf)

Lista wniosków po weryfikacji wymogów formalnych

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia


Informacja o terminie rozstrzygnięcia konkursu nr RPPM.09.01.02-IZ.00-22-001/16
Instytucja Zarządzająca RPO WP informuje, iż w związku z wysokim stopniem skomplikowania projektów złożonych w konkursie nr RPPM.09.01.02-IZ.00-22-001/16 wynikającym z ich wielowątkowości i kompleksowości oraz z uwagi na konieczność oczekiwania na wyjaśnienia wnioskodawców, rozstrzygnięcie konkursu nr RPPM.09.01.02-IZ.00-22-001/16 powinno nastąpić do dnia 30 listopada 2016 roku.

 

 

 

Wyniki naboru 15.11.2016

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 14 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 roku 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do 31 października 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Programów Regionalnych

ul. Augustyńskiego 2 80-819 Gdańsk 

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przysyłać na adres urzędu wskazany powyżej 

lub

 • wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP lub /x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale 5. Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Poddziałania 9.1.2. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, realizujących projekty na terenie następujących MOF: Słupska, Chojnic-Człuchowa, Kwidzyna, Malborka, Starogardu Gdańskiego, Lęborka, Kościerzyny i Bytowa, tj.:

 1. jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
 2. związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
 3. spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 4. podmiotów działających w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 5. zarządców infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego,
 6. przedsiębiorców.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na:

 1. budowę nowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej punktowej infrastruktury transportu zbiorowego składającej się na punkt transportowy:
  • systemy parkingowe typu „parkuj i jedź", „parkuj rower i jedź" oraz „podwieź i jedź" wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów w obszarach punktu transportowego,
  •  rozbudowę i przebudowę dworców kolejowych lub innych obiektów obsługi podróżnych,
  • budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury liniowej transportu rowerowego wraz z systemem roweru miejskiego na potrzeby dojazdu do węzłów integracyjnych stanowiących funkcjonalne powiązania do przystanków i urządzeń „parkuj rower i jedź",
  • rozbudowę i przebudowę infrastruktury drogowej stanowiącej bezpośredni dojazd do węzła integracyjnego;
 2. budowę nowej, rozbudowę i przebudowę istniejącej liniowej infrastruktury transportu szynowego (kolei miejskiej oraz tramwaju), transportu trolejbusowego i autobusowego, w tym odpowiednio układów torowych na trasach, pętlach i bocznicach, trakcji, sieci energetycznych i podstacji trakcyjnych tramwajowych i trolejbusowych, pętli, wydzielonych pasów ruchu, zatok przystankowych;
 3. budowę zintegrowanych systemów zarządzania ruchem obejmujących sterowanie ruchem ulicznym oraz zarządzanie transportem zbiorowym, w tym systemy sterowania ruchem pojazdów transportu zbiorowego, systemy monitoringu transportu zbiorowego i przystanków (m.in. systemy monitorowania bezpieczeństwa pasażerów), systemy informacji dla pasażerów transportu zbiorowego, wdrożenie elektronicznego systemu pobierania opłat (bilet elektroniczny), systemy kontroli i zarządzania miejscami parkingowymi;
 4. zakup lub modernizację miejskiego, publicznego taboru transportu zbiorowego (drogowego, szynowego) na potrzeby zapewnienia potoków pasażerów do węzła integracyjnego lub obsługi nowych linii transportu szynowego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria formalne:

A -  PODSTAWOWE:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.9. Cross-financing

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.11. Zgodność z wymaganiami formalno-prawnymi

 

Kryteria Wykonalności:

A - Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Możliwe warianty

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Trwałość technologiczna

A.4. Poprawność procedury OOŚ

 

B - Wykonalność Finansowo-ekonomiczna Projektu

B.1. Nakłady na realizację Projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

 

Kryteria strategiczne I stopnia

(tryb konkursowy)

A - Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

 

B - Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Zgodność z Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego i określonymi w nim zasadami

C.2. Zgodność z planami zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego jednostek samorządu terytorialnego lub MOF

C.3. Spełnienie najwyższych obowiązujących norm emisji spalin oraz oszczędność energii (dla inwestycji taborowych)

 

Definicje kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 9.1.2. przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z załącznika nr 8.3 do  SzOOP RPO WP Wyciąg ten stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 9.1. w  SzOOP RPO WP, przy czym pomoc de minimis udzielana będzie wyłącznie w ramach cross-financingu, a jej intensywność nie może przekroczyć 85%. Maksymalna wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może przekroczyć 2% kosztów kwalifikowalnych projektu.  

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania nie została ustalona

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji wynosi 85 826 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Załączniki w wersji edytowalnej

Załączniki w wersji edytowalnej

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 9. Regulaminu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Poddziałania 9.1.2 informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Jakub Kowalczuk, tel. 58 326 88 45, e-mail: j.kowalczuk@pomorskie.eu

W sprawach technicznych dotyczących działania Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

Dariusz Pyśko, tel. 58 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,
Andrzej Wrona, tel. 58 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Czy dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2. może otrzymać projekt polegający na budowie lub przebudowie elementów drogowych, nienadających priorytetu transportowi publicznemu, ale poprawiających jakość funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego (np. odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych/tramwajowych, stacji kolejowych lub parkingów P&R, itp. – łączące takie terminale z siecią dróg miejskich; odcinki dróg służące uruchomieniu transportu publicznego (na obszarach wcześniej nieobsługiwanych/przebudowie sieci transportu publicznego)?

 

Projekty polegające jedynie na budowie lub przebudowie elementów drogowych, nienadających priorytetu transportowi publicznemu, ale poprawiających jakość funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego nie mogą stanowić samodzielnego projektu – muszą być częścią kompleksowego projektu, bezpośrednio związanego  z transportem publicznym.

 

2. Czy wszystkie projekty planowane do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.2. muszą wynikać z przyjętych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Wszystkie projekty planowane do dofinansowania w ramach Poddziałania 9.1.2. muszą wynikać z przyjętych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Z kolei plany te muszą być pozytywnie zweryfikowany przez doradcę energetycznego będącego pracownikiem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 umieszczona została informacja dotycząca weryfikacji sporządzonego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

http://www.rpo.pomorskie.eu/-/informacja-dotyczaca-koniecznosci-weryfikacji-planow-gospodarki-niskoemisyjnej

 

3. Czy w ramach projektu, którego zakres dotyczy prac związanych z budynkiem dworca kolejowego, może wystąpić pomoc publiczna?

 

W przypadku, gdy w ramach projektu planowane są prace obejmujące swoim zakresem np. budynek dworca kolejowego, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dla takiego elementu projektu wystąpi pomoc publiczna. W tym kontekście IZ RPO WP przypomina, że aby wykazać występowanie pomocy publicznej, powinny zostać przeanalizowane wszystkie przesłanki z art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, tj.:

 • wsparcie jest przyznawane przedsiębiorstwu w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przez państwo lub pochodzi ze środków publicznych,
 • udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku,
 • ma charakter selektywny, czyli uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo
 • lub przedsiębiorstwa, bądź produkcję określonych towarów,
 • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowski.

Trzy pierwsze przesłanki (pochodzenie ze środków publicznych, selektywność oraz korzyść ekonomiczna) z pewnością byłyby spełnione w przypadku udzielenia wsparcia ze środków RPO WP 2014-2020 na budowę infrastruktury przynajmniej w części służącej do prowadzenia działalności gospodarczej. Natomiast dogłębnej analizy w przypadku wskazanej powyżej infrastruktury, wymaga przesłanka czwarta, tj. groźba zakłócenia konkurencji oraz wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Analizy tej przesłanki dokonywać należy w świetle ostatniej praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej dotyczącej występowania pomocy publicznej w publicznym finansowaniu infrastruktury o charakterze lokalnym[1]. Wynika z niej, że wpływ środka pomocowego na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE nie może być domniemywany lub tylko hipotetyczny. Musi zostać wykazane, w oparciu o dające się przewidzieć skutki danego środka pomocowego, dlaczego zakłóca on lub grozi zakłóceniem konkurencji i może wpływać na wymianę handlową. A zatem jeśli nie ma takich dających się rozsądnie przewidzieć skutków, dany środek nie stanowi pomocy publicznej. W tym celu należałoby zbadać, czy potencjalny beneficjent świadczy działalność tylko na ograniczonym terytorium państwa członkowskiego, czy przyciąga zagranicznych kontrahentów, wreszcie czy środek będzie miał większy niż marginalny wpływ na inwestycje zagraniczne bądź podejmowanie działalności gospodarczej na danym terenie przez zagranicznych przedsiębiorców.

Jeżeli więc przeprowadzona analiza wykazałaby, że wsparcie na realizację Projektu nie spełnia tej przesłanki, dofinansowanie Projektu ze środków RPO WP 2014-2020 nie stanowiłoby pomocy publicznej.

Jeżeli natomiast analiza wykaże, że pomoc publiczna wystąpi, mogłaby ona zostać udzielona jako pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, o której mowa w art. 56 rozporządzenia Komisji (UE) z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu[2] (dalej: „GBER").

W oparciu o GBER wydany został program pomocowy, zawarty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020[3] (dalej: „Rozporządzenie MIR")[4]. Ten program pomocowy pozwala na udzielanie pomocy inwestycyjnej
na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych bez obowiązku dokonania notyfikacji Komisji Europejskiej oraz uzyskania pozytywnej decyzji tej instytucji. By skorzystać
z możliwości uzyskania pomocy publicznej na podstawie tego programu pomocowego, konieczne jest spełnienie wszystkich warunków w nim określonych.

Zgodnie z § 11 Rozporządzenia MIR, pomoc może być udzielona, jeżeli potencjalny beneficjent złożył wniosek o udzielenie pomocy zgodnie z art. 6 ust. 2 zd. 1 GBER. Oznacza to, że by dla danego projektu w ogóle mogła być udzielona pomoc publiczna, potencjalny beneficjent musi złożyć wniosek o dofinansowanie przed rozpoczęciem prac nad projektem. Jest to wymóg spełnienia tzw. efektu zachęty, który jest wyrazem dążenia do tego, by w Unii Europejskiej udzielana była tylko tzw. „dobra pomoc", a więc taka, która jest niezbędna dla beneficjenta do realizacji projektu, który przyczynia się do realizacji pożądanego celu. Pomoc powinna więc umożliwiać podjęcie działań, które bez jej udzielenia nie zostałyby podjęte. Innymi słowy, gdyby beneficjent zaangażował się w projekt nawet bez pomocy, nie spełnia ona efektu zachęty.

W tym kontekście bardzo istotna jest definicja „rozpoczęcia prac nad projektem". Została ona zawarta w art. 2 pkt 23 GBER. Zgodnie z tym przepisem, rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

Jednakże, zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej, np. nabycie gruntów będzie uważane za rozpoczęcie prac w rozumienie art. 2 pkt 23 GBER, jeśli koszty zakupy gruntu poniesione przed dniem złożenia wniosku będą wliczone w koszty kwalifikowalne projektu, co oznaczałoby, że wartość pomocy uzależniona byłaby od tych kosztów. W takim przypadku, jeśli nabycie gruntu nastąpiło przed dniem złożenia wniosku – efekt zachęty nie zostanie spełniony.

Ma to wpływ na ustalenie okresu kwalifikowalności dla danego projektu, w którym wystąpi pomoc publiczna. Jak zostało wyjaśnione w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Podrozdz. 6.1, pkt 7), stanowiących Załącznik nr 4 do Zasad Wdrażania RPO WP 2014-2020,
w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, udzielaną na podstawie programu pomocowego, obowiązują ramy czasowe kwalifikowalności określone w tym programie pomocowym.
Dla zdecydowanej większości przeznaczeń pomocy publicznej oznacza to, że istnieje możliwość kwalifikowania tylko kosztów poniesionych po złożeniu wniosku o dofinansowanie. Jest to wymóg wynikający z bezpośrednio obowiązujących przepisów prawa i odstępstwa od niego możliwe są jedynie wówczas, gdy przepisy przewidują taką możliwość. Dla pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną żaden wyjątek nie został przewidziany (patrz art. 6 ust. 5 GBER). Oznacza to,
że wymóg ten nie może także być uchylony w dokumentach programowych RPO WP 2014-2020 ani też decyzją IZ RPO WP dla konkretnego projektu.

Reasumując:

 • konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej, indywidualnej analizy Projektu pod kątem występowania pomocy publicznej, w szczególności przesłanki wpływu na konkurencję i wymianę handlową między państwami członkowskimi UE, w świetle aktualnej praktyki decyzyjnej Komisji Europejskiej;

Jeżeli analiza wykaże, że w Projekcie występuje pomoc publiczna, wówczas:

 • mogłaby ona zostać udzielona jako pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną, na podstawie art. 56 GBER oraz Rozporządzenia MIR;
 • wydatki dotyczące nabycia gruntów na realizację Projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie zniweczą efektu zachęty, jeżeli nie zostaną zaliczone do kosztów kwalifikowalnych Projektu. W rezultacie będzie możliwe udzielenie pomocy publicznej na pozostałe koszty kwalifikowalne Projektu;
 • w razie zaliczenia kosztów zakupu nieruchomości, poniesionych przed złożeniem wniosku
  o dofinansowanie, do kosztów kwalifikowalnych Projektu, nie zostanie spełniony efekt zachęty. Oznaczałoby to, że w ogóle nie będzie możliwości udzielenia pomocy publicznej w Projekcie;
 • przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie przewidują możliwości odstąpienia od wymogu spełnienia efektu zachęty i konsekwentnie nie pozwalają na zmianę okresu kwalifikowalności dla pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną;
 • by koszty nabycia gruntów na realizację Projektu mogły być zaliczone do kosztów kwalifikowalnych dla pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną, muszą być poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 

[2] Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., s. 1.

[3] Dz. U. poz. 1208.

[4] Numer referencyjny tego programu pomocowego to SA.43141.