Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej RPO WP 2014-2020

Zakończony 13.05.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  Działania 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej, w ramach konkursu zamkniętego
nr RPPM.06.03.02-IZ.00-22-001/16.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu 

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 

Komunikat o odstąpieniu od oceny strategicznej II stopnia

 

Wyniki naboru 08.09.2016

Wyniki naboru:
Lista członków KOP (docx 142 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 26 kwietnia 2016 roku do 13 maja 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

do 31 października 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz
z niezbędnymi załącznikami:

 • dwa jednobrzmiące egzemplarze  wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

 • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie projektu podpisana zostanie wyłącznie z OWES posiadającymi akredytację dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej, tj. usług animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej i wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych na terenie województwa pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES), w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, potrzeb poprzez łączne zastosowanie następujących typów usług:

a) usługi animacji lokalnej, w tym w szczególności:

 • usługi wspierające rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej,

 •  tworzenie grup inicjatywnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej,

 • wyszukiwanie i wspieranie lokalnych liderów w zakresie przedsiębiorczości społecznej,

b)  usługi rozwoju ekonomii społecznej (usługi inkubacyjne), w tym w szczególności:

 • usługi służące nabyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia, prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego,
  w szczególności związanych ze sferą ekonomiczną funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego (m.in. szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.),

 • usługi służące nabyciu i rozwijaniu kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym (adekwatnie do potrzeb i roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym),

 • wsparcie w postaci bezzwrotnych środków (dotacji) na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych,

 • wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług (m.in. szkoleń, warsztatów, doradztwa, mentoringu, coachingu itp.), służące uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania po zakończeniu procesu inkubacji,

c) usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące ich profesjonalizacji, obejmujące m.in.:

 • umożliwienie dostępu do usług specjalistycznych m.in. prawnych, księgowych, marketingowych,

 • doradztwo, w tym doradztwo biznesowe,

 • zwiększenie konkurencyjności produktów przedsiębiorczości społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 6.3 Ekonomia Społeczna, Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej, przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Na poziomie wniosku o dofinansowanie projektu poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

-        ze środków EFS - 85%,

-        krajowy wkład publiczny (budżet państwa) - 15%, przy czym kwota dofinansowania z budżetu państwa dotyczy wyłącznie kwoty przeznaczonej we wniosku o dofinansowanie projektu na udzielenie dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Wkład własny beneficjenta wynosi 15% wartości projektu pomniejszonej o wartość dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 
39 694 525,00 złotych, w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 36 476 050,00 złotych,

 - krajowy wkład publiczny - budżet państwa w wysokości  3 218 475,00 złotych. 

Inne ważne informacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zapisami rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej efs.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu (zakładka: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków).

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu  o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Okres realizacji projektu

1.  Na jakiej podstawie uznajecie Państwo, że okres 60 miesięcy jest spełniony po realizacji projektu przez 60 miesięcy i jeden dzień  - "od 01.01.2016 do 01.01.2021" (zapisy w generatorze pkt. C.6) jeśli w poprzednim okresie programowania pełne 60 miesięcy oznaczało, że projekt był realizowany w datach 01.01.2016 do 31.12.2020r. ?

Odp. z dnia 13.05.2016

Sposób obliczania terminów w ramach projektów realizowanych w przedmiotowym konkursie (Poddziałanie 6.3.2 RPO WP 2014-2020 ) określony jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, albowiem problematyka ta nie została uregulowana w umowie o dofinansowanie (zgodnie z § 30 wzoru umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu).Zgodnie z art. 112 KC termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu termin 60 miesięczny, którego bieg rozpocznie się w dniu 01.01.2016 upłynie w dniu  01.01.2021.Zgodnie z art. 112 KC termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu termin 60 miesięczny, którego bieg rozpocznie się w dniu 01.01.2016 upłynie w dniu  01.01.2021.

 

Kwalifikowalność wydatków

1. Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy kosztem kwalifikowanym we wniosku o dofinansowanie będą szkolenia dla kadry OWES?

Odp.z dnia 04.05.2016

Regulamin konkursu w części dotyczącej grup docelowych nie przewiduje kadry Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jako odbiorców wsparcia, tym samym nie ma możliwości uznania wydatków w tym zakresie za kwalifikowalne. Również przewidziane typy projektów podlegających dofinansowaniu w konkursie nie pozwalają na sfinansowanie ze środków projektowych kosztów szkolenia kadry OWES. Założeniem ogłoszonego konkursu jest ukierunkowanie na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

2. W świetle zapisów: Regulaminu konkursu str. 18 pkt 2.2 ppkt b) ust. iv) "wsparcie pomostowe w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług" oraz Załącznika nr 2 do dokumentacji konkursowej pkt 2 ppkt 13 c) (...)" w tym celu nowo utworzonym przedsiębiorstwom społecznym jest oferowane wsparcie  pomostowe w formie finansowej oraz w formie zindywidualizowanych usług o których mowa  w lit. a i b." proszę o odpowiedź czy:możemy dokonać wyboru jaką dają zapisy Regulaminu konkursu i przewidzieć we wniosku o dofinansowanie tylko wsparcie pomostowe w formie finansowej lub tylko w formie zindywidualizowanych usług?

Odp.z dnia 04.05.2016

Zapisy z przytoczonych wyżej dokumentów dają Beneficjentom wybór, co do zastosowania odpowiedniej formy wsparcia pomostowego. Oznacza to, że Beneficjent może zastosować jednocześnie obie formy wsparcia pomostowego albo wybrać tylko jedną z nich. Należy przy tym pamiętać, że zakres i intensywność wsparcia pomostowego oraz okres jego świadczenia, a także jego wysokość (w przypadku wsparcia finansowego) muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb danego przedsiębiorstwa społecznego.

3. W związku z tym, że projekt ma być realizowany jeszcze 01.01.2021 jak przewidzieć w budżecie koszty np. wynagrodzeń? Proporcjonalnie np. 3500:30=116,66?

Odp. z dnia 13.05.2016

Sposób zaplanowania wydatków projektowych, w tym obejmujących wynagrodzenia personelu projektu należy do zadań wnioskodawcy, z zastrzeżeniem wymogów wynikających z Wytycznych horyzontalnych i programowych, jak również przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Wkład własny 

1. Czy organizacja pozarządowa jako wkład własny do projektu może wnieść dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON?

Odp. z dnia 27.04.2016

Tak. Zgodnie z punktem 1.4 Kwalifikowanie pochodzenia wkładu własnego w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS Załącznika nr 4 Zasady finansowania projektów EFS w ramach RPO WP 2014-2020 w kontekście zapisu: "W związku z powyższym w przypadku, gdy m.in. firma prywatna, szkoła niepubliczna, organizacja pozarządowa jest beneficjentem/partnerem wnoszącym bezpośrednio wkład własny zawsze kwalifikuje się go jako wkład prywatny bez względu na to skąd ten wkład pochodzi (środki własne, dotacje z budżetu państwa lub jst, itp.). W przypadku projektów realizowanych przez beneficjenta prywatnego, wkład własny może pochodzić ze środków publicznych w sytuacji, gdy wnosi go partner będący jednostką sektora finansów publicznych (np. jst). " IZ nie widzi przeciwskazań w wnoszeniu wkładu własnego w formie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z PFRON (pracowników z niepełnosprawnościami) o ile  przepisy polskiego prawa dopuszczają taką możliwość.  

2. Czy wkład własny wniesiony przez JST nie będącą partnerem projektu jest kwalifikowany?

Odp. z dnia 13.05.2016

Wkład własny wnoszony jest przez Wnioskodawcę i/lub Partnera/Partnerów projektu, niemniej jednak może pochodzić on z różnych źródeł, m. in. ze środków finansowych/niepieniężnych JST.

3. Czy organizacja pozarządowa jako wkład własny do projektu może wnieść dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z PFRON?

Odp. z dnia 13.05.2016

Tak, organizacja pozarządowa będąca Liderem/Partnerem projektu może wnieść jako wkład własny  koszty wynagrodzeń pracowników finansowanych ze środków PFRON. 

4.  Czy dotacja PUP może być traktowana jako wkład własny w projekcie? Czy następujący zapis „Istnieje możliwość zawarcia partnerstwa akredytowanego OWES z nieakredytowanym podmiotem, tj. tylko i wyłącznie z powiatowymi urzędami pracy (PUP) właściwymi dla powiatów z danego subregionu. Partner projektu nieposiadający akredytacji tj. PUP nie może realizować zadań i rozliczać kosztów pośrednich w ramach projektu - wkład własny." oznacza, że traktowanie dotacji PUP jako wkład własny jest to dopuszczalne?

Odp. z dnia 13.05.2016

W przypadku, gdy PUP właściwy dla powiatów z danego subregionu będzie pełnił rolę partnera w projekcie możliwe jest wniesienie wkładu własnego przez PUP w postaci dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę zarówno zapisy wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jak i regulamin przedmiotowego konkursu wraz załącznikami (m.in. Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załącznik do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020). Należy jednocześnie pamiętać, że w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dotacja odejmowana jest od wartości projektu przy wyliczaniu wkładu własnego. W związku z tym nie można  zaznaczyć check box przy dotacji z PUP we wniosku o dofinansowanie.

5. Czy wkład własny wniesiony ze środków PFRON (finansowanie wkładu własnego dla organizacji pozarządowych) jest wydatkiem kwalifikowanym?

Odp. z dnia 13.05.2016

Organizacja pozarządowa będąca Liderem albo Partnerem projektu w ramach akredytowanego OWES może wnieść wkład własny pochodzący ze środków PFRON, o ile przepisy regulujące wykorzystanie środków pochodzących z PFRON nie zabraniają ich wykazania jako wkładu własnego do projektu EFS. Nie mniej jednak wniesiony wkład własny musi być powiązany z uczestnikiem projektu. W takim przypadku wkład własny jest wydatkiem kwalifikowalnym.

 

 

Partnerstwo 

1. Czy IOB, która ma być potencjalnym partnerem projektowym w niniejszym konkursie musi posiadać akredytację AKSES OWES? 

Odp. z dnia 27.04.2016

Tak. Zgodnie ze standardami realizacji wsparcia w zakresie Działania 6.3.: „Akredytacja dla OWES przyznawana jest pojedynczym podmiotom lub partnerstwom różnych podmiotów, którym w ramach partnerstwa przypisano określone role (np. lider partnerstwa, partner) i zadania wynikające ze świadczenia usług wsparcia ekonomii społecznej. Akredytowany OWES może ubiegać się o środki w ramach RPO WP wyłącznie w takiej strukturze, w jakiej otrzymał akredytację". Akredytacja jest przyznawana dla OWES  o określonej strukturze, z ustalonym podziałem zadań i obowiązków w ramach partnerstwa/konsorcjum. Wszelkie zmiany w partnerstwie/konsorcjum, a więc także zmiany podziału funkcji, należy zgłaszać do Jednostki Akredytacyjnej. Sytuacja taka może spowodować przeprowadzenie reaudytu i ponowną weryfikację akredytacji.  Beneficjent zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania o powyższym IZ RPO WP.

2. Kto może być partnerem projektowym? 

Odp. z dnia 27.04.2016

Akredytacja dla OWES przyznawana jest pojedynczym podmiotom lub partnerstwom.  Akredytowany OWES może ubiegać się o środki w ramach RPO WP wyłącznie w takiej strukturze, w jakiej otrzymał akredytację. Ponadto, zasady realizacji projektów partnerskich stanowią załącznik nr 6 do regulaminu konkursu, z którym Projektodawca powinien się zapoznać. Zgodnie z zapisami tego dokumentu: „Partnerem w projekcie może być wyłącznie podmiot wymieniony w katalogu beneficjentów określonym w RPO WP 2014-2020, tj. m.in. jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwo, ich związki i stowarzyszenia oraz pozostałe podmioty sektora finansów publicznych, a także instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe, jednostki naukowe itd." Partnerem nie mogą być podmioty wykluczone z możliwości otrzymania dofinansowania. Poszczególni partnerzy muszą być podmiotami od siebie niezależnymi i odrębnymi (tj. żaden z podmiotów nie może mieć realnego wpływu na decyzje podejmowane przez drugi podmiot). Wybór partnerów przez podmioty spoza sektora finansów publicznych nie wymaga zastosowania procedury konkurencyjnej.

3. Czy podmiot, który nie posiada akredytacji jest uprawniony do bycia partnerem projektowym? 

Odp. z dnia 27.04.2016

Istnieje możliwość zawarcia partnerstwa akredytowanego OWES z nieakredytowanym podmiotem, tj. tylko i wyłącznie z powiatowymi urzędami pracy (PUP) właściwymi dla powiatów z danego subregionu. Partner projektu nieposiadający akredytacji tj. PUP nie może realizować zadań i rozliczać kosztów pośrednich w ramach projektu- wkład własny.

4. Kto może być partnerem poza projektowym?

Odp. z dnia 27.04.2016

Nie ma ograniczeń w zakresie zawierania partnerstwa poza projektem.

5. Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca i wszyscy partnerzy muszą mieć akredytację AKSES OWES?

Odp.z dnia 04.05.2016

Zgodnie z Regulaminem konkursu: „O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się podmioty prowadzące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, z zastrzeżeniem, że umowa o dofinansowanie projektu podpisana zostanie wyłącznie z OWES posiadającymi akredytację dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społecznej wskazanych w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej,tj. usług animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej i wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych na terenie województwa pomorskiego.Wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie projektu zostanie rekomendowany do dofinansowania, na etapie zawierania umowy o dofinansowanie projektu obligatoryjnie będzie musiał przedstawić dokument potwierdzający otrzymanie akredytacji." Zgodnie z powyższym zapisem w regulaminie akredytacja dla partnerstwa będzie wymagana na etapie zawierania umowy o dofinansowanie projektu.

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkanie informacyjne odbędzie się w terminie:  

19.04.2016 r.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego z dnia 19.04.2016