Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej

Zakończony 01.07.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.1 Jakość Edukacji Zawodowej, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.03.01-IZ.00-22-001/16.

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania projektom składającym się na przedsięwzięcie strategiczne pt.: „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" zdefiniowane w RPS w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Aktywni Pomorzanie, przyjętym uchwałą nr 910/272/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 sierpnia 2013 roku[1] oraz uszczegółowione uchwałą nr 295/129/16 w sprawie ustalenia zakresu przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" przyjętą przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 24 marca 2016 roku.

Przedsięwzięcie strategiczne realizowane jest poprzez koncepcje dotyczące szkolnictwa zawodowego, zidentyfikowane w procedurze konkursowej określonej uchwałą nr 493/45/15 w sprawie ogłoszenia konkursu na identyfikację koncepcji dotyczących szkolnictwa zawodowego stanowiących podstawę do ustalenia sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy" przyjętą przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 28 maja 2015 roku.

Wyżej wymienione koncepcje realizowane są w formie projektów zintegrowanych w rozumieniu art. 32 ustawy wdrożeniowej. Na każdy projekt zintegrowany składają się dwa pojedyncze projekty: infrastrukturalny – realizowany w ramach Działania 4.1. współfinansowanego ze środków EFRR oraz nieinfrastrukturalny – realizowany w ramach Podziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej RPO WP 2014-2020 współfinansowanego ze środków EFS.

Zobacz ogłoszenie o naborze w ramach Działania 4.1

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu dostępnym poniżej. 

[1] Tekst przedmiotowego RPS dostępny jest na stronie http://strategia2020.pomorskie.eu/rps-aktywni-pomorzanie

 

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu 3.3.1.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej 

Wyniki naboru 13.10.2016

Wyniki naboru:
Lista członków KOP (docx 142 KB )

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 4 maja 2016 roku do 1 lipca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 30 listopada 2016 roku

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk (sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać
w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz
z niezbędnymi załącznikami:

  • Dwa jednobrzmiące egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić wyłącznie organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty, których koncepcje zostały uwzględnione w przedsięwzięciu strategicznym pn. Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy (zgodnie z Regionalnym Programem Strategicznym „Aktywni Pomorzanie"), zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1. Projekty ukierunkowane na uruchamianie/poszerzanie oferty kształcenia zawodowego i ustawicznego odpowiadającej potrzebom pracodawców/ przedsiębiorców w kluczowych branżach o największym potencjale rozwoju dla regionu, realizowane w oparciu
o diagnozę potrzeb, m.in. obejmujące tworzenie i rozwój CKZiU, w szczególności poprzez:

a) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczestników pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, w szczególności obejmujące:

- staże i praktyki zawodowe organizowane u pracodawców/ przedsiębiorców,

- organizację zajęć nastawionych na rozwój kompetencji zawodowych, w tym dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z pracodawcami/ przedsiębiorcami i środowiskiem akademickim,

- potwierdzanie przez uczniów efektów uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, w tym uzyskiwanie dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,

- udział w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym w zajęciach laboratoryjnych, kołach, obozach naukowych,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe,

b)  doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, w szczególności obejmujące:

- kursy lub szkolenia doskonalące,

- staże i praktyki nauczycieli,

- studia podyplomowe,

- sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

- współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami,

- programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej,

- uzyskiwanie kwalifikacji doradców – zawodowych.

c)  wsparcie realizacji zadań w zakresie rozszerzonej i zaktualizowanej oferty edukacyjnej, w tym poprzez prowadzenie współpracy
z placówkami doskonalenia nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności obejmujące:

- inicjowanie współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami/przedsiębiorcami (w tym monitorowanie potrzeb ww. podmiotów w zakresie współpracy), także w zakresie staży nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- tworzenie sieci współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży w celu wymiany dobrych praktyk,

- wdrażanie i upowszechnianie nowych technologii,

- organizowanie praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli kształcenia zawodowego,

- prowadzenie działań w zakresie poradnictwa zawodowego,

- uruchamianie zewnętrznego wsparcia szkół i placówek w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego m.in. poprzez: gromadzenie
i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej o możliwościach kształcenia, szkolenia i zatrudnienia, w tym również wersji on-line,
z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na lokalnym/regionalnym rynku pracy,

d) wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców/ przedsiębiorców (w tym prowadzących działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych) i środowiska akademickiego w proces kształcenia, w szczególności obejmujące:

- włączenie pracodawców/przedsiębiorców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym m.in.: tworzenie przez pracodawców/przedsiębiorców ośrodków egzaminacyjnych dla poszczególnych zawodów lub kwalifikacji, upoważnionych przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, udział pracodawców/przedsiębiorców w egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodach w charakterze egzaminatorów,

- tworzenie klas patronackich w szkołach,

- tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzanie nowych kierunków kształcenia oraz modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących, z uwzględnieniem prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie
w określonych branżach.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 3.3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 90% (w tym 85% środki EFS, 5% krajowy wkład publiczny – budżet państwa).

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 10% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 86 330 858,82 złotych, w tym:

- środki EFS w wysokości 81 534 700,00 złotych

- krajowy wkład publiczny – budżet państwa w wysokości 4 796 158,82 złotych.

 

 

Inne ważne informacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza prowadzona będzie na podstawie zapisów rozdziału 15 Procedura odwoławcza ustawy wdrożeniowej. Prawo do wniesienia środka zaskarżenia w ramach procedury odwoławczej przysługuje na każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu wybieranego w trybie konkursowym.

Środkiem zaskarżenia przysługującym wnioskodawcy jest pisemny protest.

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  

 

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: op3.rpo@pomorskie.eu lub za pomocą faksu:
58 326 81 93.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków".

W przypadku znaczącej liczby pytań mogących negatywnie wpływać na realizację podstawowych zadań, IOK zastrzega sobie prawo do publikowania odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się najczęściej pytania. Odpowiedzi udzielane na pytania związane z procedurą wyboru projektów są wiążące do momentu zmiany odpowiedzi. Jeżeli zmiana odpowiedzi nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, wnioskodawcy którzy zastosowali się do danej odpowiedzi
i złożyli wniosek o dofinansowanie w oparciu  o wskazówki w niej zawarte, nie ponoszą negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą odpowiedzi.

IOK zastrzega, iż pytania i odpowiedzi umieszczane na stronie www.rpo.pomorskie.eu są dedykowane konkretnemu konkursowi.

Pytania i odpowiedzi:

1.Czy personel projektu, który jest zatrudniony w szkole, a którym będzie realizowana część zadań w projekcie musi być wyłoniony w trybie PZP? Mowa o nauczycielach.

Odp. z dnia 21.04.2016 

W zależności od tego, kto będzie zatrudniał dany personel, tj. jeśli zatrudniającym będzie powiat, to zatrudnienie następuje w trybie ustawy PzP, jeśli natomiast, zatrudniającym będzie podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków (wskazany w WND), to zatrudnienie następuje poprzez zwiększenie wymiaru godzin na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela. 

2. Planowane rozstrzygnięcie konkursu to listopad 2016r., jak zatem rozumieć termin rozpoczęcie realizacji projektu? Poprzez np. podpisanie umowy z wykonawcą czy tez powołanie zespołu? 

Odp. z dnia 21.04.2016 

Rozpoczęcie realizacji projektu, powinno nastąpić w 2016 r. , natomiast niekoniecznie musi być to rozumiane jako podpisanie umowy z wykonawcą, mogą to być zadania poprzedzające takie jak prace/działania przygotowawcze czy rekrutacja. Termin rozpoczęcia realizacji projektu powinien również pokrywać się z okresem wynikających ze stworzonej przez Państwa koncepcji dot. kształcenia zawodowego. 

3. W jakim terminie po ogłoszeniu wyników konkursu nastąpi podpisanie umowy?

Odp. z dnia 21.04.2016

Niezwłocznie po złożeniu poprawnie sporządzonych załączników do umowy ze strony Wnioskodawców. 

4. Czy konieczne jest aktualizowanie diagnozy potrzeb?

Odp. z dnia 21.04.2016

Diagnoza obejmuje zakończone lata szkolne, te same, które były przywoływane w koncepcji, tym samym nie ma potrzeby aktualizacji diagnozy o lata 2015/2016.