Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych

Zakończony 11.03.2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych na 2016/2017 rok ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie

Działania 5.1   Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – projekty Powiatowych Urzędów Pracy Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku informuje, że w dokumencie "Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020", wprowadzono zmianę polegającą na określeniu rodzaju zamówień publicznych w ramach, których istnieje obowiązek stosowania klauzul społecznych opisanych w wytycznych dotyczących udzielania zamówień publicznych. Szczegóły na stronie urzędu: wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie.

 

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 29 lutego 2016 roku do 11 marca 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Maj 2016 roku. 

Miejsce składania wniosków

Wnioski można składać osobiście w siedzibie Instytucji Pośredniczącej – w Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,

tel. (58) 32 61 800, pokój nr 212, II piętro lub nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Kancelarii Ogólnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego składany jest w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (link: wup.gdansk.pl/fundusze_europejskie) oraz wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie przesłane do potencjalnych wnioskodawców w formie pisemnej. 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można złożyć wyłącznie w dwóch formach:

- papierowej (poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku,wydruk pliku PDF oraz dostarczenie wydruku do IP RPO WP);  

lub

- elektronicznej (poprzez wysłanie wniosku w GWA, wygenerowanie pliku PDF wysłanego wniosku, oraz dostarczenie do IP RPO WP wygenerowanego pliku PDF za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres skrzynki IP RPO WP).

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowany w formie papierowej należy złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku (IP RPO WP) w 2 jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych podpisami i pieczęciami osób upoważnionych.

Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą.

Wniosek o dofinansowanie projektu przygotowany w wersji elektronicznej należy złożyć poprzez ePUAP (link: http://epuap.gov.pl) i uwierzytelnić za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego.

UWAGA: W przypadku podjęcia decyzji o składaniu wniosku w formie papierowej, wnioskodawca obligatoryjnie składa wydruk – wygenerowanego po wysłaniu w GWA wniosku – pliku PDF z nadaną przez system sumą kontrolną odpowiadającą sumie kontrolnej wysłanego w GWA wniosku.

W przypadku złożenia wniosku za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP, suma kontrolna wniosku przesłanego ePUAPem musi odpowiadać sumie kontrolnej wniosku wysłanego za pomocą GWA (link: http://epuap.gov.pl).

Złożenie wydruku wykonanego w jakiejkolwiek innej formie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w treści ogłoszenia w rozdziale VI „Procedura składania wniosku o dofinansowanie" w dokumentacji naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wyłącznie Powiatowe Urzędy Pracy z terenu województwa pomorskiego umieszczone w Wykazie projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 stanowiącym załącznik nr 8.5 do SzOOP RPO WP 2014-2020 (wersja z 04.02.2016) w ramach Działania 5.1/Poddziałania 5.1.2

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 5.1 realizowane będą projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy I lub profil pomocy II, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia). Projekty realizowane będą wyłącznie poprzez usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem robót publicznych, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika projektu w postaci Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a ww. ustawy.

Kryteria wyboru projektów

Każdy projekt będzie podlegał ocenie spełnienia kryteriów formalnych i merytorycznych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020. Przed rozpoczęciem oceny formalnej dokonywana jest weryfikacja wymogów formalnych wniosków.Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów wyboru wniosków o dofinansowanie są zawarte w rozdziale V „Kryteria ogólne i szczegółowe wyboru projektów" w dokumentacji naboru.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

32 040 692,80 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

 

Inne ważne informacje

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z Zasadami wdrażania RPO WP na lata 2014-2020 od oceny projektu w ramach trybu pozakonkursowego nie przysługuje protest.

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnienia można uzyskać:

- osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk,

- telefonicznie (058) 32-61-808, 32-61-846, 32-64-878, 32-61-815, 32-61-809