Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna

Zakończony 15.04.2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna, w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w regulaminie konkursu

Stanowisko IZ do konkursu z Działania 3.1 RPO WP, w sprawie możliwości tworzenia miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 5-6 lat

Informacja o ilości złożonych wniosków w ramach konkursu z Działania 3.1 RPO WP

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Wnioski można składać w terminie od 8 marca 2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Do 15 listopada 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Augustyńskiego 2 , 80-819 Gdańsk ( sekretariat – pokój nr 33)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz
z niezbędnymi załącznikami:

  • dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej  osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek- piątek: 7.45-15.45) lub przesyłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

  • w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: /x7tx0no864/SkrytkaESP
Szczegółowe informacje dotyczące formy składania wniosków o dofinansowanie są zawarte w podrozdziale 1.9 regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów:

1. Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym przedszkoli przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego), realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, w szczególności poprzez:

- dostosowanie lub adaptację (prace remontowo–wykończeniowe) budynków i pomieszczeń,

- modernizację istniejącej bazy przedszkolnej,

- zakup i montaż wyposażenia/doposażenia,

- zakup pomocy dydaktycznych,

- bieżące funkcjonowanie nowego miejsca wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,

- wsparcie towarzyszące w postaci pracy środowiskowej z opiekunami prawnymi dzieci, przy zaangażowaniu instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

2. Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, w szczególności poprzez:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, obejmujące m.in.:

- zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz postawy i umiejętności (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),

- zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze (zajęcia specjalistyczne np.: logopedyczne, terapeutyczne, psychologiczne, gimnastyka korekcyjna).

b) doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt a), wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego, obejmujące m.in.:

- kursy i szkolenia,

- studia podyplomowe,

- sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,

- współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.1 przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 8.3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 oraz w załączniku nr 1 do regulaminu konkursu

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Wymagany wkład własny beneficjenta do projektu wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu w konkursie nie została określona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji środków finansowych (środki Europejskiego Funduszu Społecznego) przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs wynosi 63 600 000,00 złotych.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1054/180/16 z dnia 18.10.2016 kwota alokacji środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie została zwiększona do wysokości 94 743 000,00 złotych.

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu z dnia 18.10.2016

Zmiana z dnia 18.10.2016 dotyczy tylko wydłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu do dnia 15.11.2016 r oraz zwiększenia dostępnej alokacji do łącznej kwoty 94 743 000,00 złotych. Załączniki do Regulaminu Konkursu nie ulegają zmianie.

Komunikat o zmianie

Załączniki do regulaminu konkursu 30.08.2016

Wersje archiwalne:

Regulamin konkursu z dnia 30.08.2016 

Regulamin konkursu z dnia 24.03.2016 

Załączniki do Regulaminu konkursu

Zmiana z dnia 24.03.2016 dotyczy jedynie wydłużenia terminu naboru wniosków. Komunikat o zmianie

Regulamin konkursu

 

 

Inne ważne informacje

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w podrozdziale 4.1 regulaminu konkursu, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.).

Szczegółowe Informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w podrozdziale 4.3 regulaminu konkursu.  

Pytania i odpowiedzi

Wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu udziela Instytucja Ogłaszająca Konkurs w odpowiedzi na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej op3.rpo@pomorskie.eu  lub za pomocą faksu: 58 326 81 93.

DOKUMENTY

1.  Czy na etapie składania wniosku podmiot musi posiadać prawo do lokalu, w który zamierza utworzyć nowe miejsca przedszkolne? Jeżeli tak, to jakie?

Odp. IZ RPO WP 2014-2020 nie wymaga określonego tytułu prawnego do dysponowania lokalem, w którym prowadzony będzie OWP. We wniosku o dofinansowanie można przewidzieć potencjalne koszty związane z nabyciem i utrzymaniem lokalu, na cele związane z prowadzeniem OWP, jednakże powinny być one zaplanowane w sposób zgodny obowiązującymi stawkami rynkowymi. Nie mniej jednak należy pamiętać, że w przypadku zmiany lokalu przewidziane na ten cel wydatki nie mogą ulec zwiększeniu w stosunku do pierwotnie założonych.

2. Czy jeżeli w trakcie trwania procedury rozpatrywania wniosków, do podpisywania umowy, ulegnie zmianie stan dostępności lokalu dla którego projektowany jest wniosek, można wtedy kontynuować projekt w innym lokalu o „podobnych" parametrach, realizując utworzenie podobnej (takiej samej) ilości miejsc przedszkolnych? (Harmonogram konkursowy zakłada relatywnie długi okres od ogłoszenia do rozstrzygnięcia konkursu, co skutkuje, koniecznością zabezpieczenia dostępności lokalu przez okres od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy –min. 5 miesięcy)

Odp. Możliwa jest w takiej sytuacji zmiana lokalu, jeżeli nie wpłynie to na planowany w projekcie zakres rzeczowy zadań, w szczególności na planowany poziom wskaźników projektowych. Należy przy tym pamiętać o tym, że warunkiem realizacji działań w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej jest przeprowadzenie przez organ prowadzący OWP diagnozy obejmującejm.in. faktyczne oraz prognozowane zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy w perspektywie 3-letniej, z uwzględnieniem odniesienia do istniejących miejsc przedszkolnych.

3. Obecnie prowadzimy rozmowy nt. wynajmu pomieszczeń, które będą musiały zostać wyremontowane na potrzeby przedszkola i dzieci, czy podpisanie umowy najmu powinno nastąpić przed złożeniem projektu czy wystarczy forma listu intencyjnego.

Odp. IZ RPO WP 2014-2020 nie wymaga określonego tytułu prawnego do dysponowania lokalem, w którym prowadzony będzie OWP. We wniosku o dofinansowanie można przewidzieć potencjalne koszty związane z nabyciem i utrzymaniem lokalu, na cele związane z prowadzeniem OWP, jednakże powinny być one zaplanowane w sposób zgodny obowiązującymi stawkami rynkowymi. Nie mniej jednak należy pamiętać, że w przypadku zmiany lokalu przewidziane na ten cel wydatki nie mogą ulec zwiększeniu w stosunku do pierwotnie założonych. Nie ma obowiązku podpisania umowy najmu czy też listu intencyjnego dot. najmu  przed złożeniem wniosku, jednakże zaleca się zabezpieczenie lokalu w celu sprawnej realizacji projektu.

4. Czy wsparcie w zakresie podniesienia jakości edukacji przedszkolnej może wystąpić jedynie przy realizacji działania tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, jako dodatek? Rozumiemy, iż projekt nie może jedynie polegać na realizacji działania podniesienie jakości edukacji przedszkolnej?

Odp. W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów: 

1) Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym przedszkoli przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego), realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, (…)
2) Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (…).

Pierwszy typ wsparcia jest obligatoryjny. Jednocześnie proszę pamiętać, że przez tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego rozumie się też dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Działania ukierunkowane na poprawę jakości wychowania przedszkolnego mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.

5. Czy realizacja projektu może się rozpocząć od 2019 roku? W dokumentacji konkursowej jest zapisane, że cyt. „Projekt może być realizowany w okresie od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. od 5 lutego 2016 r. do 30 czerwca 2023 r., przy czym realizacja projektu powinna rozpocząć się w 2016 roku."

Odp. Zgodnie ze Standardami (str. 9, punkt 1) Warunkiem realizacji działań w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej jest przeprowadzenie przez wnioskodawcę diagnozy, o której mowa w rozdziale 1.1. pkt 3, obejmującej między innymi: 

- faktyczne oraz prognozowane zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy w perspektywie 3-letniej, z uwzględnieniem odniesienia do istniejących miejsc przedszkolnych. Wnioskodawca tworząc wniosek w 2016 roku nie będzie w stanie podać informacji w odniesieniu do istniejących miejsc przedszkolnych w 2019 roku, bo nie będzie wiedział, ile ich faktycznie będzie. Jednocześnie informuję, że w 2018 roku planowane jest ogłoszenie drugiego konkursu w zakresie Edukacji przedszkolnej.

6. Czy do konkursu może przystąpić niepubliczne przedszkole na prawach przedszkola publicznego korzystającego z subwencji?

Odp. Zgodnie z regulaminem konkursu  „Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty".  W związku z powyższym przedszkole niepubliczne (w tym na prawach przedszkola publicznego) może zostać objęte wsparciem, przy czym wnioskodawcą może być organ prowadzący przedmiotowe przedszkole bądź podmiot, który przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyska wpis do ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. 

7. W gminie funkcjonuje punkt przedszkolny. W ramach projektu chcielibyśmy ten punkt przedszkolny funkcjonujący 5h dziennie zastąpić przedszkolem funkcjonującym 8h/ dziennie. Czy jest to możliwe?

Odp. Tak, jest to możliwe. Przy czym proszę pamiętać, że musi to skutkować zwiększeniem trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (przez tworzenie miejsc rozumie się również dostosowanie istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami) podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Ewentualne prace budowlane nie mogą być finansowane w ramach projektu.  W ramach działań ukierunkowanych na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego kwalifikowalne sąwydatki wskazane w Standardach realzaicji wsparcia (...) oraz Regulaminie konkursu.

8. Proszę o informację czy przekształcenie obecnych klas "O" w szkołach podstawowych na oddziały przedszkolne w utworzonych zespołach przedszkolno-szkolnych będzie traktowane jak utworzenie nowych trwałych miejsc wychowania przedszkolnego.

Odp. Z uwagi na odrębność organizacyjną i programową obowiązującą szkołę i oddział przedszkolny utworzony w szkole koszt ten nie będzie kwalifikowalny. Fakt przeprowadzenia zmian organizacyjnych nie będzie w  omawianym przypadku skutkował zwiększeniem liczby netto miejsc wychowania przedszkolnego. 

9. Czy tworzenie nowych trwałych miejsc przedszkolnych może opierać się na:
a.       Utworzeniu przedszkola z obecnych klas „0" w podstawówkach,
b.      Utworzeniu przedszkola z obecnie powoływanych na rok punktów przedszkolnych?

Odp. Nie, bo jest to jedynie zmiana organizacyjna. O utworzeniu nowych miejsc wychowania przedszkolnego będziemy mogli mówić jedynie w sytuacji gdy wskutek tych zmian wzrośnie dotychczasowa liczba miejsc. Zgodnie z Regulaminem konkursu „Miejsca wychowania przedszkolnego mogą być tworzone poprzez zakładanie nowych OWP oraz poprzez zwiększanie liczby miejsc w istniejących ośrodkach. Wsparcie w powyższym zakresie musi skutkować zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego". Jednocześnie proszę pamiętać, że zapotrzebowanie na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy.

10. Czy zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój  kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, muszą stanowić wyłącznie uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu? Czy oznacza to, że w przypadku gdy placówka nie prowadziła wcześniej takich zajęć dla dzieci, to nie może ująć ich w projekcie?

Odp. Tak, zajęcia takie muszą stanowić uzupełnienie dotychczas prowadzonych zajęć. W przypadku OWP, które nie prowadziło do tej pory takich zajęć można realizować każde zajęcia (o ile konieczność ich przeprowadzenia wynika z diagnozy). 

11. Gmina w ramach projektu planuje dostosować istniejące miejsca dla dzieci z niepełnosprawnością (typ 1 projektu). Czy w związku z tym gmina musi wystąpić w ramach projektu o dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc przez 12- m-cy, a tym samym nie będzie mogła ubiegać się o subwencję z MEN oraz dotację celową? Czy gmina w ramach projektu gmina może wnioskować jedynie o środki związane z dostosowaniem tych miejsc oraz o wzbogacenie oferty edukacji przedszkolnej (typ 2 projektu), a koszty związane z funkcjonowaniem pokryć na zasadach obowiązujących obecnie? 

Odp. Istnieje możliwość aby gmina w ramach projektu wnioskowała jedynie o środki związane z dostosowaniem nowoutworzonych miejsc oraz o wzbogacenie oferty edukacji przedszkolnej (typ 2 projektu), a koszty związane z funkcjonowaniem pokryła na zasadach obowiązujących obecnie.

KRYTERIA

1. Czy jeżeli partnerem wiodącym jest organizacja pozarządowa a partnerem np. biblioteka lub szkoła wyższa a wszystkie rezultaty projektu wyrażone wskaźnikami monitorowania zostaną osiągnięte - to czy projekt uzyska 2 pkt zgodnie z poniższą definicją?
Oraz czy każdy partner musi brać udział w osiąganiu wszystkich wskaźników czy np. NGO w jednym wskaźniku, a biblioteka/szkoła wyższa w innym wskaźniku?
2 pkt – projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:
a) organizacje pozarządowe,
b) instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
c) instytucje kultury,
które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.

Odp. Dokładny zapis znajdujący się w Załączniku nr 1 do Regulaminu, tj. w katalogu kryteriów obowiązujących brzmi:
Ocenie podlega stopień, w jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania 
2 pkt – jeżeli projekt realizowany jest w partnerstwie z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:
a) organizacje pozarządowe,
b) instytucje edukacyjne/ szkoły wyższe,
c) instytucje kultury,
które przyczyni się do osiągnięcia wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania.
Powyższy zapis oznacza, że partnerstwo ma się przyczynić do osiągnięcia wszystkich wskaźników - wszyscy partnerzy nie muszą brać udział w osiąganiu każdego wskaźnika. Natomiast  w przypadku realizacji projektu przez 2 podmioty, tj. Partnera Wiodącego (Lidera) oraz jednego Partnera dla uzyskania 2 pkt w ramach przedmiotowego kryterium każdy z powyższych podmiotów musi brać udział w osiąganiu każdego z rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki.

2. Czy zgodnie z poniższym kryterium, jeżeli projekt będzie trwał 16 miesięcy (w tym 12 bieżącego dofinansowania do funkcjonowania) i jeżeli zakładamy utrzymanie miejsc przez 18 miesięcy od dnia zakończenia realizacji projektu to przysługują nam 2 pkt? 2 pkt – projekt zakłada utrzymanie wspartych w jego ramach miejsc edukacji przedszkolnej w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi przez okres dłuższy niż okres realizacji projektu.

Odp. Zgodnie z zapisami Standardów wsparcia (…) „Organ prowadzący OWP jest zobligowany do zapewnienia trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego przez okres minimum dwóch lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie o dofinansowanie realizacji projektu. Trwałość powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie. Spełnienie powyższych warunków zostanie zweryfikowane przez IZ RPO po upływie okresu wskazanego w umowie". 

Jednocześnie w ramach przedmiotowego konkursu możliwe jest uzyskanie dodatkowych pkt za spełnienie kryterium fakultatywnego, jeżeli wnioskodawca zapewni trwałość co najmniej odpowiadający okresowi realizacji projektu.

W związku z powyższym Państwa projekt realizowany przez 16 m-cy i zachowujący obligatoryjną trwałość 2 lat otrzyma dodatkowe 2 punkty podczas oceny strategicznej.  

3. Chciałabym wziąć udział w konkursie Edukacja przedszkolna, ale mój dochód za rok 2015 - od lipca do grudnia (bo od lipca mam działalność gospodarczą) jest na minus (strata) Czy to dyskwalifikuje mnie z wzięcia udziału w projekcie? 

Odp. Zgodnie z podrozdziałem G.2 Instrukcji wypełniania formularza wniosku o dofinansowanie projektu z EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 „ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera/ów – z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za  ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku porównania rocznego poziomu wydatków z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za  ostatni zamknięty rok obrotowy, wykazane obroty Wnioskodawcy muszą stanowić co najmniej 50% rocznych wydatków w projekcie".

WNIOSKODAWCA

1. Czy podmiot niepubliczny (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.) składający wniosek konkursowy, musi być podmiotem prowadzącym zespół wychowania przedszkolnego, punkt przedszkolny w momencie składania wniosku? Czy może być podmiotem prowadzącym przedszkole (wpisanym do ewidencji w UM) dopiero w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie?

Odp. Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty. W odniesieniu do treści podrozdziału 1.8 regulaminu konkursu w ramach Działania 3.1, który stanowi, że „do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty", Instytucja Ogłaszająca Konkurs informuje, że:
a) Przez organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego należy rozumieć podmiot, który prowadzi już OWP pod określonym adresem, zgodnie z wpisem do ewidencji prowadzonej przez właściwą jst. Może on realizować wsparcie w odniesieniu do już funkcjonującego/funkcjonujących OWP (obligatoryjnie zwiększenie liczby miejsc w prowadzonym ośrodku/ośrodkach, w tym dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz uzupełniająco podnoszenie jakości usług świadczonych w danym ośrodku),
b) W sytuacji gdy ww. podmiot zamierza utworzyć kolejny ośrodek w innej miejscowości, lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem jest on rozumiany jako „podmiot, który przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyska wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego" tj. wymagany jest w jego przypadku odrębny wpis w ewidencji lub korekta wpisu. Przedłożenie do IOK zaświadczenia o dokonaniu nowego wpisu, lub jego korekty stanowi w takim przypadku warunek podpisania umowy o dofinansowanie projektu (tj. analogicznie jak w przypadku podmiotów, które nie prowadzą na etapie  złożenia wniosku żadnego OWP).

2. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność oświatowa (będąca organem prowadzącym dwóch przedszkoli prywatnych) może złożyć 1 wniosek o dofinansowanie na oba przedszkola (oba przedszkola są w tej samej gminie).

Odp. Tak. Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „W ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu". W związku z powyższym jeżeli organ prowadzący planuje objąć wsparciem dwa przedszkola, to wsparcie dla obu tych placówek należy uwzględnić w jednym wniosku o dofinansowanie

3. Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana na chwilę obecną do ewidencji placówek niepublicznych, chcąca od września przejść na placówkę publiczną, posiadająca 2 przedszkola może złożyć wnioski na obie placówki, czy tylko 1. Od września 1 z placówek organem zarządzającym będzie już inny podmiot (osoba fiz. prowadząca również działalność gospodarczą).

Odp. Zgodnie z regulaminem konkursu  „Do konkursu, jako wnioskodawcy, mogą przystąpić organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego (OWP) albo podmioty, które przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie  projektu uzyskają wpis do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty".  W ramach niniejszego konkursu organ prowadzący składa jeden wniosek o dofinansowanie projektu w ramach którego może objąć wsparciem dowolną liczbę placówek, pod warunkiem, że na etapie podpisywania umowy z IZ jest organem prowadzącym placówkę planowaną do objęcia wsparciem w ramach projektu.

4. Czy podmiot nie posiadający wpisu do ewidencji placówek niepublicznych w Urzędzie Miasta na etapie składania wniosku, w kryteriach konkursowych będzie traktowany na tych samych zasadach co podmioty wpisane do ewidencji? Jak i czy wpływa to na punktację?

Odp. Brak wpisu do ewidencji placówek niepublicznych w Urzędzie Miasta na etapie składania wniosku nie wpływa na jego ocenę. Na etapie oceny wszyscy Wnioskodawcy będą traktowani na tych samych zasadach.

GRUPA DOCELOWA

1. Czy w ramach przedmiotowego konkursu mogą zostać objęte wsparciem dzieci w wieku 1-3 lata?

Odp. Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (…) „Wsparcie w ramach Działania 3.1 SzOOP RPO WP 2014-2020 skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ich opiekunów prawnych, nowo utworzonych i istniejących ośrodków edukacji przedszkolnej (OWP) oraz zatrudnionych w nich nauczycieli".  Jednocześnie informuję, że w tym roku przewidujemy ogłoszenie konkursu w ramach Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3.

2. Jesteśmy przedszkolem specjalnym, mamy 100% dzieci z niepełnosprawnością. Chcemy utworzyć nowe miejsca w naszej placówce. 
Czy muszą to być wyłącznie dzieci 3-4 letnie? Czy my jako przedszkole specjalne możemy w ramach wygenerowania nowych miejsc przyjąć  np. 6 latka, który jest na poziomie intelektualnym 3 letniego dziecka?

Odp. Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia „wsparcie w ramach Działania 3.1 SzOOP RPO WP 2014-2020 skierowane jest do dzieci w wieku przedszkolnym, określonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ich opiekunów prawnych, nowo utworzonych i istniejących ośrodków edukacji przedszkolnej (OWP) oraz zatrudnionych w nich nauczycieli". 
Zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz. 2156) Art. 14.1.1 „W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat." oraz w oparciu o Art. 16a.1.1. „W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 14 ust. 1a, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat." w ramach przedmiotowego konkursu, w przypadku przedszkoli specjalnych obejmujących wsparciem dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, istnieje możliwość skierowania wsparcia do dziecka 6 letniego posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

3. Czy za ogólną liczbę uczestników projektu można uznać liczbę dzieci, które skorzystają z uruchomienia nowych oddziałów przedszkolnych (liczba miejsc w nowo utworzonych miejsc w oddziałach przedszkolnych)?

Odp. Ogólna liczba uczestników projektu dot. wszystkich dzieci objętych wsparciem w ramach składanego projektu ( tj. zarówno objętych wsparciem w ramach nowoutworzonych miejsc wychowania przedszkolnego oraz dzieci objętych wsparciem w ramach zajęć dodatkowych) oraz nauczycieli, którzy zostali objęci wsparciem w ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych.  

4. Czy z nowoutworzonych trwałych miejsc wychowania przedszkolnego mogą skorzystać dzieci, które wcześniej korzystały już z edukacji przedszkolnej, czy jedynie dzieci, które nie korzystały dotąd z żadnej formy wychowania przedszkolnego?

Odp. Zapisy SZOOP RPO WP 2014-2020, ani Regulaminu konkursu nie przewidują takiego ograniczenia po stronie grupy docelowej projektu, by dzieci, które wcześniej korzystały z usług edukacji przedszkolnej nie mogły być obejmowane wsparciem w ramach projektów, które zostaną wyłonione do dofinansowania w niniejszym konkursie. 

TYP OPERACJI

1. Czy wsparcie w zakresie podniesienia jakości edukacji przedszkolnej może wystąpić jedynie przy realizacji działania tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego, jako dodatek? Rozumiemy, iż projekt nie może jedynie polegać na realizacji działania podniesienie jakości edukacji przedszkolnej?

Odp. W konkursie mogą być realizowane wyłącznie następujące typy projektów: 

1) Projekty ukierunkowane na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (w tym przedszkoli przyzakładowych, integracyjnych i specjalnych oraz innych form wychowania przedszkolnego), realizowane w oparciu o diagnozę bieżących i prognozowanych potrzeb, (…)
2) Projekty ukierunkowane na podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb, zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania przedszkoli, wyłącznie jako uzupełnienie działań dotyczących tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego (…).

Pierwszy typ wsparcia jest obligatoryjny. Jednocześnie proszę pamiętać, że przez tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego rozumie się też dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Działania ukierunkowane na poprawę jakości wychowania przedszkolnego mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z niepełnosprawnościami.

2. Jeżeli projekt zakłada wsparcie dla trzech funkcjonujących już ośrodków wychowania przedszkolnego, to czy wystarczy że w jednym z nich utworzy się nowe miejsca przedszkolne a we wszystkich zaplanuje się dodatkowe zajęcia? Czy może w każdym ośrodku wychowania, które będzie objęte wsparciem w ramach projektu, aby zaplanować dodatkowe zajęcia, musi być utworzone nowe miejsce przedszkolne?

Odp. Warunkiem dopuszczalności realizacji w ramach projektu dodatkowych zajęć, ukierunkowanych na podnoszenie jakości usług edukacji przedszkolnej jest utworzenie w ramach projektu przynajmniej jednego dodatkowego miejsca wychowania przedszkolnego, które skutkować będzie zwiększeniem liczby netto miejsc wychowania przedszkolnego podległych pod dany organ prowadzący. 
W kontekście tego wymogu Standardów realizacji wsparcia (…) dopuszczalne jest utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w tylko jednym OWP i realizowanie wsparcia o charakterze jakościowym również w innych ośrodkach wychowania przedszkolnego. 
Należy przy tym pamiętać, że konieczność utworzenia dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy i by powiązana z brakiem możliwości zaspokojenia zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej  przy wykorzystaniu istniejącej w danej gminie bazy przedszkolnej. 

3. Czy możemy traktować wydłużenie pracy przedszkola o 3h dla dzieci uczęszczających     do przedszkola jeśli rodzice wyrażą taką zgodę, jako tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego?

Odp. Nie, wydłużenie godzin pracy zalicza się do 2. typu projektu - podniesienie jakości edukacji. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU 

1. Czy projekt musi trwać pełny rok szkolny dla dzieci, czyli dzieci należy przyjąć do przedszkola 1 września 2017  i mają być objęte wsparciem do 30 sierpnia 2018 r?

Odp. Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (…) „Działania realizowane w ramach kompleksowego wsparcia OWP powinny być realizowane przez 
co najmniej jeden pełen rok szkolny, przy czym nie wszystkie formy wsparcia dzieci i nauczycieli muszą być prowadzone przez cały ten okres". Zajęcia nie muszą być realizowane w okresie wakacji.

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1. Czy koszt opracowania dokumentacji projektowej przed ogłoszeniem konkursu i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie będzie kosztem kwalifikowanym?

Odp. Koszt opracowania dokumentacji projektowej (wniosek o dofinansowanie lub diagnozę) jest kosztem niekwalifikowalnym.

2. Czy dobudowanie zaprojektowanego skrzydła do istniejącej bazy oświatowej, która przekształci się w przedszkole będzie kosztem kwalifikowanym?

Odp. Dobudowanie skrzydła do istniejącej bazy oświatowej jest kosztem niekwalifikowalnym.

3. Czy zakupy "środków trwałych" o koszcie jednostkowym mniejszym niż 350 zł zaliczane są do kategorii środków trwałych i limitowane tym samym pułapem łącznym 40% wydatków kwalifikowalnych?

Odp. Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 40% wydatków kwalifikowalnych projektu, z zastrzeżeniem, że wydatki w ramach cross-financingu nie mogą przekroczyć 20% kwoty dofinansowania UE. Wydatki poniżej 350 PLN będą stanowiły środek trwały u Beneficjenta, ale nie będą objęte limitem 40%.

4. Czy koszty na zakup środków trwałych mogą być kosztami bezpośrednimi czy się do nich nie zaliczają?

Odp. Zakupy środków trwałych są kosztami bezpośrednimi i ograniczone są limitem % kosztów kwalifikowalnych. Środki trwałe mogą pojawić się również w kosztach pośrednich (zgodnie z katalogiem), niemniej jednak w przypadku ujęcia tych wydatków w tej kategorii kosztów musi się zgadzać jedynie % kosztów pośrednich

5. Czy zatrudnienie nauczycieli wychowania przedszkolnego ma określony termin? Czy jest to równoznaczne z długością prowadzenia projektu, np. 5 lat?

Odp. Zatrudnienie nauczycieli wychowania przedszkolnego może być opłacane w ramach bieżącego funkcjonowania OWP przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy (dotyczy miejsc utworzonych w ramach projektu). W przypadku gdy projekt będzie trwał dłużej niż 1 rok szkolny wówczas jedynie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dodatkowe mogą być finansowane w ramach projektu przez cały okres jego trwania.

6. Czy kosztem kwalifikowalnym będzie wykończenie i wyposażenie nowo wybudowanego budynku przedszkola ze środków  własnych JST?

Odp. Adaptacja, czyli prace remontowo-wykończeniowe, a także zakup i montaż wyposażenia są wydatkami kwalifikowalnymi w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego, zatem stanowić będą również wydatek kwalifikowalny ze środków własnych JST.

7. Od kiedy mogą być kwalifikowane wydatki w projekcie, przy założeniu, że startuje podmiot niepubliczny, który otrzyma wpis do ewidencji po złożeniu wniosku, a przed podpisaniem umowy?

Odp. W ramach konkursu kwalifikowalne są wydatki poniesione z tytułu realizacji projektu nie wcześniej niż od dnia ogłoszenia konkursu przez IOK, tj. od 5 lutego 2016 r do 30 czerwca 2023 roku.
Możliwe jest ponoszenie wydatków przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu na wyłączne ryzyko wnioskodawcy i partnerów, przy zastrzeżeniu, że aby wydatki zostały uznane za kwalifikowalne, projekt nie może zostać ukończony/zrealizowany przed dniem złożenia do IOK wniosku o dofinansowanie projektu.

8. Czy w ramach ogłoszonego konkursu 03.01 Edukacja przedszkolna możliwe jest sfinansowanie adaptacji i dostosowania pomieszczenia w którym wydawane byłyby i spożywane posiłki przez uczestników projektu. Do tej pory obiady w istniejącym OWP dostarczane są przez firmę cateringową a śniadania i podwieczorki przygotowywane są w szkolnej stołówce (w osobnym, oddalonym o kilkadziesiąt metrów budynku).
Planowane do adaptacji pomieszczenie znajduje sie w budynku OWP w bezpośrednim sąsiedztwie sal w których prowadzone są zajęcia.
Adaptacja pozwoliłaby przygotowywać śniadania i podwieczorki w tym pomieszczeniu a dzieciom pozwoliłoby spożywać tam posiłki zamiast w salach lekcyjnych.

Odp. W ramach działań ukierunkowanych na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego kwalifikowalne są m.in. następujące kategorie wydatków:

a) adaptacja (prace remontowo – wykończeniowe) lub dostosowanie budynków lub pomieszczeń, w tym m.in. dostosowanie do wymogów budowlanych, sanitarno - higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

W związku z powyższym istnieje możliwość  sfinansowania  adaptacji i dostosowania pomieszczenia, w którym wydawane byłyby i spożywane posiłki przez uczestników projektu.  Niemniej jednak należy pamiętać, że warunkiem realizacji działań w zakresie upowszechnienia edukacji przedszkolnej jest przeprowadzenie przez wnioskodawcę diagnozy obejmującej m.in.:

a) potrzeby OWP dotyczące dostosowania i wyposażenia pomieszczeń w odniesieniu do nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, w zakresie, o którym mowa w podrozdziale 1.1. pkt 5 ppkt 1-7 Standardów realizacji wsparcia w zakresie Działania 3.1Edukacja przedszkolna RPO WP 2014-2020.

9. Czy jeżeli projekt będzie zapewniał bieżące funkcjonowanie OWP przez 12 miesięcy, to przyjęte do OWP dzieci nie są wykazywane w SIO (System Informacji Oświatowej)? A co za tym idzie nie jest pobierana dotacja na każde dziecko? A po 12 miesiącach można wpisać dzieci do SIO i pobierać dotację?

Odp. Zapisy Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, określające m.in. charakter i formułę realizacji wsparcia w obszarze wychowania przedszkolnego stanowią, że interwencja EFS jest skoncentrowana na zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP). Przy czym dokument stanowi, że rolą IZ RPO jest zapewnienie, aby korzystanie z finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego obligowano organ prowadzący OWP do złożenia zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku podwójnego finansowania. 

Wskazane powyżej zapisy Wytycznych nakładają na Instytucję Zarządzającą RPO obowiązek wyłącznie względem uczniów (dzieci) korzystających z nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego. Jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację. Może to robić natomiast względem dotychczasowej liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym i tym samym na tą grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje. Dzieci finansowane z EFS nie mogą być zatem uwzględniane w sprawozdaniach, ponieważ gmina automatycznie naliczy na nie dotacje – zgodnie z art. 80 (podmioty publiczne) oraz art. 90 (podmioty niepubliczne) ustawy o systemie oświaty. Zapisy Wytycznych mają zagwarantować realizację wskazanej na wstępie zasady dodatkowości oraz, że tożsame kategorie wydatków nie będą finansowane w projektach EFS z dwóch źródeł. 

10. Czy zakup leżaków dla dzieci  (60 zł/sztuka) należy traktować jako wydatki w ramach cross-financingu?

Odp. Zakup leżaka za 60 zł nie stanowi wydatku w ramach cross-financingu.

11. Czy kwoty jednostkowe należy podawać brutto czy netto?

Odp. Kwoty jednostkowe należy podawać brutto.

12. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków zawierają dwa poniższe zapisy:

Podrozdział 6.16 Koszty związane z angażowaniem personelu str. 73:"Wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta, są niekwalifikowalne".

Rozdział 8.4 Koszty pośrednie w projektach EFS str. 94:
"Do personelu projektu zaangażowanego w ramach kosztów pośrednich nie ma zastosowania podrozdział 6.16".

Czy mając na uwadze te zapisy, beneficjent planujący stworzyć zespół do realizacji projektu, złożony ze swoich pracowników, w ramach kosztów pośrednich, może ze swoimi pracownikami zawrzeć umowę zlecenie?

Odp. W obecnej perspektywie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego w obszarze Edukacja przewiduje możliwość rozliczenie kosztów związanych z  zarządzaniem projektem jedynie w ramach kosztów pośrednich. Koszty pośrednie w przedmiotowym konkursie rozliczane są w formie ryczałtu, w zależnym od wartości projektu odsetku co oznacza, że wydatki rozliczane uproszczoną metodą traktowane są jako wydatki poniesione, zatem nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia, nie będą one również przedmiotem przeprowadzanych przez Instytucję kontrolującą ewentualnych kontroli w siedzibie beneficjenta . Prawidłowość zawieranych umów w odniesieniu do zespołu zarządzającego weryfikowana jest przez Wnioskodawcę w ramach własnej instytucji, w zakresie obowiązujących przepisów krajowych.

13. Czy w ramach projektu  na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych (i ewentualnych oszczędności w crossie) można wpisać we wniosek zakup samochodu 9-osobowego do przewożenia dzieci? 

Odp. Jeżeli zakup będzie uzasadniony i będzie wynikał ze specyfiki projektu oraz diagnozy to taki wydatek może zostać wpisany w budżet projektu. Jednakże proszę pamiętać, że dopiero w czasie oceny projektu zostanie oceniona kwalifikowalność tego wydatku. Jednocześnie informuję, że zakup samochodu nie jest wydatkiem objętym cross-financingiem.

14. Z regulaminu wynika, iż finansowanie bieżącej działalności może odbywać się jedynie przez 12 miesięcy. Jak natomiast wygląda sytuacja z kursami dla nauczycieli oraz zajęciami dodatkowymi? Czy te działania mogą być finansowane dłużej niż 12 miesięcy?

Odp. Zgodnie z zapisami Standardów:

1)      Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli trwa nie dłużej niż finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego, a w przypadku wsparcia nauczycieli na rzecz kompetencji kluczowych może trwać dłużej niż 12 miesięcy.
2)      Zaplanowane w obszarze wspomagania rozwoju i edukacji dzieci działania obejmują realizację dodatkowych zajęć: 
a)      wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów, tj.:  
- zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym,
- zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,
- zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne.
Finansowanie realizacji dodatkowych zajęć w OWP, o których mowa powyżej, odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
3)      ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej), o których mowa w podrozdziale 1.2.5 –te zajęcia mogą być finansowane przez okres dłuższy niż 12 m-cy.

15. Do tej pory w przedszkolu prowadzone były zajęcia dodatkowe, których koszty pokrywali rodzice. Czy można zajęcia te ująć w kosztach projektu i zrezygnować z opłat rodziców. Jeśli nie to czy można pobierać opłaty od opiekunów dzieci z nowo powstałej grupy, która była by włączona do tych zajęć. Zapewniając w ten sposób równe traktowanie.

Odp. Zgodnie z zapisami Standardów realizacji wsparcia (...)"Dodatkowe zajęcia, o których mowa w podrozdziale 1.2.3 pkt 1 ppkt 1, mogą być realizowane w OWP, w których w takim samym zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia realizacji projektu. Deklarację w tym zakresie organ prowadzący OWP powinien zawrzeć we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Dodatkowe zajęcia, o których mowa w podrozdziale 1.2.3 pkt 1 ppkt 2, realizowane w ramach projektu mogą stanowić wyłącznie uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez OWP (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez OWP w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie)". Nie można ująć tych zajęć w kosztach projektu i zrezygnować z opłat od rodziców.

16. Czy meble na potrzeby administracyjne są kwalifikowlane? Czy znajdują się one wówczas w kosztach pośrednich?

Odp. Tak, jest to wydatek kwalifikowalny mieszczący się w katalogu kosztów pośrednich.

17. Czy w ramach bieżącego funkcjonowania można ująć koszt nadgodzin dyrektora przedszkola w związku z dodatkowymi obowiązkami w ramach projektu oraz 1/8 etatu księgowej (poszczególnego OWP), czy jednak koszty te powinny stanowić koszty pośrednie? 

Odp. W ramach bieżącego funkcjonowania koszty nadgodzin dyrektora są wydatkiem niekwalifikowalnym. Natomiast koszty obsługi księgowej należą do katalogu kosztów pośrednich.

18. Czy koszty związane z realizacją zajęć wspomagających rozwój i edukację dzieci, wymienionych w Standardach realizacji wsparcia, podrozdział 1.2.3, pkt 1, str 11) mogą być finansowane z projektu jedynie w pierwszym roku jego realizacji? Przy założeniu, że projekt jest dwuletni oznaczać to będzie, że w drugim roku - Gmina koszty związane z realizacją ww. zajęć będzie musiała sfinansować z własnych środków?

Odp. Finansowanie realizacji w OWP dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów odbywa się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Przy założeniu, że projekt będzie dwuletni, to Wnioskodawca podejmuje decyzję, czy i w którym roku planuję realizację przedmiotowych zajęć. 

19. Wnioskodawca zamierza realizować tylko typ 1 projektu. Czy możliwe jest ujęcie w projekcie wynagrodzenia np. logopedy i nauczyciela jęz. angielskiego,
którzy realizowali by zajęcia z dziećmi wynikające z podstawy programowej? (Nie są to zajęcia dodatkowe tylko zajęcia wynikające z podstawy programowej,
których nauczyciel wychowania przedszkolnego nie może poprowadzić ze względu na wymagane do prowadzenie tych zajęć kwalifikacje).

Odp. W ramach realizacji pierwszego typu wsparcia możliwe jest finansowanie wynagrodzeń nauczycieli opiekunów tylko w odniesieniu do nowo utworzonych miejsc przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy. 

20. Jesteśmy nowym oddziałem przedszkolnym, utworzonym dopiero w bieżącym roku. Chcemy aplikować w konkursie 3.1 edukacja przedszkolna i zwiększyć ilość miejsc w oddziale. Projekt będziemy pisać w partnerstwie. 
Czy jeżeli za ubiegły rok nie mieliśmy żadnych obrotów (nowo utworzony oddział) to możemy składać wniosek na powyższy konkurs i uwzględnić jedynie obroty partnera?

Odp. Podczas oceny merytorycznej oceniany jest potencjał finansowy Wnioskodawcy (organu prowadzącego OWP a nie samego OWP) w odniesieniu do przychodów za ostatni zamknięty rok obrotowy. Ocena potencjału finansowego dokonywana jest w kontekście planowanych rocznych wydatków w projekcie (zgodnie z budżetem projektu). Polega ona na porównaniu rocznego poziomu wydatków z rocznymi obrotami Wnioskodawcy albo – w przypadku projektów partnerskich (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki Partnera/ów – z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za  ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku porównania rocznego poziomu wydatków z rocznymi łącznymi obrotami Wnioskodawcy i Partnera/ów za  ostatni zamknięty rok obrotowy, wykazane obroty Wnioskodawcy muszą stanowić co najmniej 50% rocznych wydatków w projekcie.

21. Czy w momencie gdy nauczyciel podjął studia podyplomowe przed przystąpieniem do podpisania umowy o dofinansowanie - możliwym jest wliczenie do wniosku o dofinansowanie ponoszonych z tego tytułu kosztów?

Odp. Koszty w ramach projektu są kwalifikowalne od 05.02.2016 roku.

WKŁAD WŁASNY

1. Czy wydatki na wyżywienie dzieci (opłacane z wpłat rodziców) można uznać jako wkład własny w ramach „funkcjonowania przedszkola" ? Wówczas muszą się znaleźć w szczegółowym budżecie?

Odp. Wydatki na wyżywienie dzieci (opłacane przez rodziców) można uznać jako wkład własny w ramach „funkcjonowania przedszkola" i w takim przypadku koszt ten musi znaleźć odzwierciedlenie w szczegółowym budżecie projektu proporcjonalnie do nowo utworzonych miejsc.

2. Planujemy wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci kosztów wyżywienia lub w ramach kosztów pośrednich. Czy możliwe jest również pokrycie wkładu własnego w jednej z następujących form:
- za pomocą części wynagrodzeń pracowników administracyjnych OWP (tj. dozorca dzienny, konserwator, intendent)
- za pomocą czesnego uiszczanego przez rodziców 
- za pomocą środków z budżetu Miasta przeznaczanych dla OWP na potrzeby remontu, doposażenia lub dokształcania nauczycieli? 

Odp. Wkład własny beneficjenta jest wnoszony do projektu:

• w formie pieniężnej;
• w formie niepieniężnej.
Wkład własny niepieniężny może być wnoszony:
• przez beneficjenta ze składników jego majątku lub z majątku innych podmiotów;
• w postaci świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy;
• w formie dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią na rzecz uczestników w projektach finansowanych ze środków EFS.

Jest to możliwe jeżeli Wnioskodawca zadecyduje że opłaty od rodziców stanowią wkład własny. IZ nie wskazuje  obligatoryjnie co może być wkładem własnym, niemniej jednak istotne jest by wkład własny był kosztem kwalifikowalnym. Ponadto w ramach wkładu własnego można uwzględnić opłaty wnoszone przez rodziców (np. w ramach dodatkowych zajęć) proporcjonalnie do udzielanego wsparcia.
Wkład wykazywany przez projektodawcę w projekcie mogą stanowić między innymi środki wpłacane przez podmioty zewnętrzne (np. przez uczestników projektu). Należy mieć jednak na uwadze, że w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego kwalifikowalne są między innymi wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli personelu zatrudnionego w OWP oraz koszty żywienia dzieci. W odniesieniu do powyższego należy bezwzględnie pamiętać, iż niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.

ZAKRES RZECZOWY

1. Czy w Sekcji E Zakres Rzeczowy Projektu (w komórkach dotyczących okresu realizacji poszczególnych podzadań) każde podzadanie musi rozpoczynać się w 2016 roku, aby został spełniony warunek mówiący o tym, że projekt musi rozpocząć się w 2016 roku? 

Odp. W 2016 roku musi się rozpocząć realizacja projektu, co nie jest równoznaczne z tym, że każde z zaplanowanych podzadań również.

PARTNERSTWO

1. Czy umowa partnerska pomiędzy jst, powinna zostać zawarta z datą poprzedzającą złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu z Działania 3.1 Edukacja przedszkolna?

Odp. Zasady realizacji projektów partnerskich (wraz ze wzorem umowy o partnerstwie) stanowią załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu w ramach Działania 3.1. Stosownie do zapisów tych Zasad porozumienie/umowa pomiędzy partnerami w przypadku projektów współfinansowanych z EFS przedstawiana jest przez beneficjenta na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu. Ponadto partnerstwo zawierane pomiędzy jst na podstawie ustaw ustrojowych wymaga podjęcia uchwał właściwych organów stanowiących gmin (powiatów lub województw), co do zasady, przed zawarciem porozumień. Nie ma zatem wymogu zawarcia porozumienia/umowy pomiędzy partnerami z datą poprzedzającą złożenie wniosku o dofinansowanie. Dotyczyć to może także uchwał.

2. W kryteriach strategicznych zapisane jest, że oceniane będzie partnerstwo z jednym lub kilkoma podmiotami z poniższej listy:
a) organizacje pozarządowe,
b) instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
c) instytucje kultury,
oraz formuła partnerstwa kilku samorządów (np. gmina-gmina, powiat-gmina) lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego/publiczno-społecznego.
 
Czy przypadek gdy Wnioskodawca będący os. fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą oraz partner (ngo) otrzyma punkty za to partnerstwo w obu przypadkach (o ile oczywiście zostanie uznane, że partnerstwo przyczynia się realizacji rezultatów)?

Odp. Zgodnie z Zał.1 do Regulaminu: w pierwszym przypadku, przy założeniu o ile oczywiście zostanie uznane, że "partnerstwo przyczynia się realizacji rezultatów" projekt otrzyma punkty (należy zwrócić uwagę czy partnerstwo przyczyni się do realizacji większości/wszystkich rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania).
Natomiast w drugim przypadku, w opisanej sytuacji; wnioskodawca jest z sektora prywatnego, partner jest z sektora społecznego, zatem mamy tu do czynienia z partnerstwem prywatno-społecznym, które nie jest premiowane punktowo.

3. Planujemy realizację projektu partnerskiego z zakresu edukacji przedszkolnej, okres realizacji projektu to 2 lata. Czy dopuszczalne jest że jeden z partnerów, będzie realizował wszystkie zadania (łącznie z zajęciami dodatkowymi) tylko przez jeden rok szkolny, natomiast pozostali partnerzy będą finansować zajęcia dodatkowe przez cały okres realizacji projektu?

Odp. Nie. W opisanym przypadku partnerstwo musi być realizowane przez 2 lata – przez cały okres realizacji projektu. Należy odpowiednio uzasadnić rolę partnerów, przedstawione informacje powinny być powiązane z zakresem rzeczowym projektu oraz budżetem. Należy określić rolę i zakres zadań wykonywanych przez partnerów oraz wnioskodawcę.

4. Koncepcja projektu w ramach działania 3.1 RPO WP zakłada partnerstwo 5 niepublicznych OWP oraz organizacji pozarządowej (nie będącej OWP). Partnerem Wiodącym będzie jedno z niepublicznych OWP. W ramach każdego OWP powstaną nowe miejsca wychowania przedszkolnego (typ 1) oraz w ramach każdego z OWP nastąpi podniesienie jakości świadczonych usług poprzez rozszerzenie oferty OWP oraz podniesienie kompetencji nauczycieli OWP (typ 2). Czy taka koncepcja partnerstwa jest zgodna z zasadami konkursu nr RPPM.03.01.00-IZ.00-22-001/16.

Odp. W ramach niniejszego konkursu wnioskodawca może kierować wsparcie wyłącznie do dzieci, będących podopiecznymi przedszkoli podległych wnioskodawcy. Partner może w projekcie realizować jedynie działania o charakterze wspierającym. W sytuacji, gdy partnerzy projektu planują skierowanie wsparcia do dzieci będących podopiecznymi podległych sobie przedszkoli, powinni złożyć w tym celu odrębne wnioski o dofinansowanie. Ponadto proszę pamiętać, że Wnioskodawcą może być organ prowadzący OWP a nie samo przedszkole.

5.  Czy gmina może być jednocześnie partnerem w dwóch różnych projektach? Zakres byłby inny dla obu projektów?

Odp. Tak, gmina może być partnerem jednocześnie w 2 różnych projektach. Zakres partnerstwa musi wynikać z potrzeb danego projektu. Przy czy proszę pamiętać, że o ile w przypadku jednego z partnerstw mogą Państwo objąć wsparciem dzieci z podległych gminie OWP (pod warunkiem, że wnioskodawcą będzie inna gmina) to w przypadku partnerstwa w drugim projekcie mogą Państwo wspierać Wnioskodawcę jedynie działaniami merytorycznymi, doświadczeniem. 
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie z inną gminą muszą Państwo posiadać swoją diagnozę w formie zatwierdzonego dokumentu a następnie diagnoza ta musi być częścią diagnozy Wnioskodawcy.

6. Jakiego rodzaju podmiot może być partnerem prywatnego przedszkola?

Odp. Nie ma wytycznych mówiących o tym jaki podmiot może być partnerem w ramach przedmiotowego konkursu.. Za partnerstwo z podmiotami takimi jak:
a) organizacje pozarządowe,
b) instytucje edukacyjne/szkoły wyższe,
c) instytucje kultury,
które przyczyni się do osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych poprzez wskaźniki monitorowania można uzyskać dodatkowe punkty. Partnerstwo z instytucjami spoza wymienionych jest możliwe ale nie będzie dodatkowo punktowane.

INNE

1. Termin "perspektywa 3- letnia" użyty w odniesieniu do wytycznych sporządzenia diagnozy OWP ( pkt 1.2.2. załącznika nr 11 Standardy realizacji wsparcia (..), do regulaminu konkursu w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna). Jak należy rozumieć perspektywę 3 kolejnych lat? Czy należy liczyć lata kalendarzowe od momentu sporządzenia diagnozy, rozpoczynając od roku 2016, czy też należy brać pod uwagę lata szkolne rozpoczynając od roku szkolnego 2016/2017?

Odp. Proszę brać pod uwagę 3 lata kalendarzowe poczynając od roku 2017.

2. Proszę o podanie przykładowych dokumentów potwierdzających zrealizowanie kwoty ryczałtowej, które należy wskazać w części E.2.
Czy chodzi tu np. o: umowy z rodzicami,  listy obecności, kopie certyfikatów?
Czy  też chodzi o wskazanie na faktury potwierdzające wydatek?

Odp. Przykładowe dokumenty, będące podstawą oceny realizacji zadań w ramach kwot ryczałtowych ujęte są w Instrukcji wypełniania wniosku stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

3. Czy zarządzanie projektem jest obligatoryjne? - tzn. czy Wnioskodawca może sam podjąć się realizacji i rozliczenia projektu, czy musi zatrudnić osoby lub firmę z odpowiednim doświadczeniem?

Odp. Wnioskodawca powinien samodzielnie zarządzać projektem - koszty z tym związane stanowią koszty pośrednie w ramach projektu. W tym zakresie niektórzy wnioskodawcy mają możliwość powołania „podmiotu zarządzającego projektem". Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w zapisach załącznika nr 4 do regulaminu konkursu „Instrukcja wypełniania formularza wniosku (…). 

UWAGA!

W związku ze zmianą Ustawy o systemie oświaty IZ zwróciła się do Ministerstwa Rozwoju z prośbą o interpretację zapisów dot. możliwości tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 5 i 6-letnich. Po otrzymaniu informacji zwrotnej odpowiedź na ww. pytanie zostanie umieszczona na stronie internetowej  http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-3-1-edukacja-przedszkolna

 Jednocześnie IZ  informuje, że dzieci 5 i 6-letnie mogą zostać objęte wsparciem w zakresie podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej (zajęcia dodatkowe).

Stanowisko IZ w sprawie: Czy istnieje możliwość tworzenia miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 5 i 6 lat ?

Jednym z priorytetów interwencji  funduszy europejskich w latach 2014-2020 jakie wymienione są w   Umowie Partnerstwa jest zwiększenie odsetka dzieci (3-4 lat) korzystających  z edukacji przedszkolnej. Jednocześnie Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze  edukacji na lata 2014-2020 precyzują, że udzielane w ramach interwencji EFS wsparcie na rzecz wychowania przedszkolnego powinno przyczyniać się do zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego w obszarze  o niskim stopniu upowszechniania przedszkolnego, zwłaszcza wśród dzieci  3 i 4 letnich oraz dzieci z niepełnosprawnościami, a także  poprawy  jakości usług  świadczonych przez ośrodki  wychowania przedszkolnego.  Ww. Wytyczne definiują grupę docelową szeroko, jako  dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą  o systemie oświaty.

Ponadto, istotną kwestią jest ograniczenie możliwości łączenia środków EFS i dotacji celowej z budżetu gminy. Zgodnie z zapisem ww. Wytycznych  w stosunku do nowo utworzonych  miejsc w ramach projektu podmiot nie może występować o dotację z budżetu gminy w okresie realizacji projektu. Dzieci finansowane z EFS  nie mogą  być w tej sytuacji uwzględniane w sprawozdaniach  do organu dotującego w okresie realizacji projektu- warunek konieczny.

 

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 www.rpo.pomorskie.eu

Spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców

Spotkania informacyjne odbędą się w dwóch terminach:  11 lutego 2016 r. oraz 01 marca 2016 r.  

Prezentacje ze spotkania z dnia 11 lutego 2016 r. 

Prezentacje ze spotkania z dnia 1 marca 2016 r.