Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni

Zakończony 29.04.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 – Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.5. Inwestorzy zewnętrzni RPO WP 2014-2020 (RPPM.02.05.00-IZ.00-22-001/16).

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania w formule projektu grantowego projektom realizującym przedsięwzięcie strategiczne pn. Invest in Pomerania wymienione w RPS w zakresie rozwoju gospodarczego Pomorski Port Kreatywności przyjętym uchwałą nr 236/125/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2016 roku.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków zawarto w Regulaminie konkursu dostępnym poniżej.

Lista złożonych wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 2.5

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny wykonalności

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny strategicznej I stopnia

Wyniki naboru 28.06.2016

Informacje o naborze

Termin składania wniosków

Od 21 kwietnia do 29 kwietnia 2016 roku.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 lipca 2016 roku.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Programów Regionalnych
ul. Augustyńskiego 2
80-819 Gdańsk

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych dostępnym na stronie www.gwa.pomorskie.eu.

Następnie należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wniosek, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

- dwa egzemplarze wniosku w wersji papierowej wraz z zapisem na nośniku optycznym (CD lub DVD) osobiście w godzinach pracy urzędu lub przesłać na adres urzędu wskazany powyżej

lub

- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP na adres: 

/x7tx0no864/SkrytkaESP 

lub 

/x7tx0no864/Skrytka

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w pkt 11 Regulaminu konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt 6 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

1) Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB),

2) jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,

3) związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

4) przedsiębiorców.


Na potrzeby niniejszego naboru za IOB uznaje się podmiot posiadający osobowość prawną oraz przedsiębiorców, o których mowa w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, świadczących usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs obejmuje typ projektu wymieniony w pkt 5 opisu Działania 2.5. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj. zorganizowanie i prowadzenie systemu obsługi inwestorów i wsparcia inwestycji realizowane w formule projektu grantowego.

Na kompleksowe przedsięwzięcie, składają się m.in.:

- uruchomienie regionalnego funduszu dysponującego środkami na rzecz przygotowania (w tym uzbrojenia) terenów inwestycyjnych (z wyłączeniem funkcji mieszkaniowych), tworzenia stref przemysłowych,

- promocja inwestycyjna regionu (np. udział w imprezach targowo-wystawienniczych, konferencjach, misjach gospodarczych, wizytach zagranicznych, zaangażowanie obecnych w regionie inwestorów do promowania regionu),

- stworzenie regionalnego systemu zachęt inwestycyjnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów:

 

Kryteria formalne (obligatoryjne):

 

Obszar A – Podstawowe:

A.1. Poprawność złożenia wniosku

A.2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania

A.3. Kwalifikowalność wnioskodawcy oraz partnerów

A.4. Partnerstwo

A.5. Kwalifikowalność wartości projektu

A.6. Kwalifikowalność okresu realizacji projektu

A.7. Pomoc publiczna

A.8. Montaż finansowy projektu

A.9. Cross-financing

A.10. Zgodność z politykami horyzontalnymi UE

A.12. Zgodność z przedsięwzięciem strategicznym

 

Kryteria wykonalności (obligatoryjne):

 

Obszar A – Wykonalność rzeczowa projektu

A.1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów

A.2. Zakres rzeczowy projektu

A.3. Sposób realizacji projektu

 

Obszar B – Wykonalność finansowo-ekonomiczna projektu

B.1. Koszty i budżet projektu

B.2. Założenia do analiz

B.3. Analiza finansowa projektu

B.4. Analiza ekonomiczna projektu

 

Kryteria strategiczne I stopnia (punktowe):

 

Obszar A – Wkład projektu w realizację Programu

A.1. Profil projektu na tle zapisów Programu

A.2. Potrzeba realizacji projektu

A.3. Wkład w zakładane efekty realizacji Programu

A.4. Oddziaływanie projektu

 

Obszar B – Metodyka projektu

B.1. Kompleksowość projektu

B.2. Komplementarność projektu

 

Obszar C - Specyficzne ukierunkowanie projektu

C.1. Ukierunkowanie na Inteligentne Specjalizacje

C.2. Miejsca pracy

C.3. Ład przestrzenny

C.4. Tereny zdegradowane

C.5. Lokalizacja projektu

C.6. SUERMB

 

Definicje kryteriów wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WP znajdują się w wyciągu z Załącznika nr 3 do SzOOP RPO WP, który stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR na poziomie projektu grantowego wynosi 85%. Wsparcie projektu na poziomie beneficjenta grantowego nie podlega zasadom udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja: 177 998 086 PLN.

Niezbędne dokumenty

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu na każdym etapie oceny, o którym mowa w pkt 6 Regulaminu konkursu, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu. Podstawę prawną dla procedury odwoławczej stanowi ustawa wdrożeniowa. 

Procedura odwoławcza dzieli się na dwa etapy:

 • etap przedsądowy, który odbywa się na poziomie IZ RPO WP,

 • etap postępowania przed sądami administracyjnymi, tj. wojewódzkim sądem administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Procedura odwoławcza nie wstrzymuje zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach danego konkursu. Oznacza to, że w odniesieniu do projektów nieobjętych procedurą odwoławczą ich ocena odbywa się w normalnym trybie przewidzianym systemem realizacji, z zawarciem umowy o dofinansowanie włącznie.

Pytania i odpowiedzi

w sprawach dotyczących naboru w ramach Działania 2.5. informacji udziela telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Piotr Bejrowski, tel. (58) 326 81 22, e-mail p.bejrowski@pomorskie.eu,

 

w sprawach dotyczących Generatora Wniosków Aplikacyjnych informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej:

- Dariusz Pyśko, tel. (58) 326 81 13, e-mail: d.pysko@pomorskie.eu,

- Andrzej Wrona, tel. (58) 326 81 13, e-mail: a.wrona@pomorskie.eu.
 

Odpowiedzi na pytania:
 

  1. Czy w ramach konkursu konieczne jest przeprowadzenie odrębnej i kompleksowej analizy finansowej oraz ekonomicznej projektu grantowego?

    W ramach konkursu nie ma obowiązku przeprowadzenia odrębnej i kompleksowej analizy finansowej i ekonomicznej projektu grantowego. Wnioskodawca, w odpowiednich dokumentach wskazanych w regulaminie, zobowiązany jest przedstawić wszelkie niezbędne informacje (w tym ekonomiczno-finansowe) na podstawie których oceniany będzie projekt (jako całościowe i spójne przedsięwzięcie). Elementy analizy finansowej oraz ekonomicznej należy wykazać w Strategii Projektu Grantowego - część finansową w pkt. 5.2. („Podstawowe informacje dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy i jego ewentualnych partnerów"), część ekonomiczną w pkt. 2.2. („Cel projektu grantowego") oraz 2.4. („Opis stanu po realizacji projektu grantowego - logika interwencji"). Należy przy tym mieć na uwadze, że co do zasady nie istnieje bezpośrednia współzależność pomiędzy danym kryterium wyboru projektu a konkretnym punktem w dokumentacji konkursowej (wniosku, załączniku). Analiza i ocena danego kryterium wyboru projektu odbywa się w oparciu o komplet dokumentacji złożony w ramach konkursu.
     
  2. Jak interpretować zapisy dotyczące kryterium wykonalności B.3.?

    Weryfikacja wiarygodności prognoz oraz przepływów finansowych w projekcie pod kątem ich zgodności ze strategią działania wnioskodawcy oraz wymagań dla ostatecznych grantobiorców nastąpi w oparciu o komplet dokumentacji złożonej przez wnioskodawcę w ramach konkursu, w tym na podstawie Strategii Projektu Grantowego - dla prognoz finansowych na podstawie informacji zawartych w pkt. 4.1. („Koszty w ramach poszczególnych zadań projektu grantowego"), dla przepływów finansowych w oparciu o pkt. 4.2. („Harmonogram przepływów finansowych w ramach projektu grantowego"). Należy przy tym mieć na uwadze, że co do zasady nie istnieje bezpośrednia współzależność pomiędzy danym kryterium wyboru projektu a konkretnym punktem w dokumentacji konkursowej (wniosku, załączniku). Analiza i ocena danego kryterium wyboru projektu odbywa się w oparciu o komplet dokumentacji złożony w ramach konkursu.