Regulamin działania Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 został uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu w dniu 13 marca 2015 r.

Tekst Regulaminu działania KM RPO 2014-2020

Tekst uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu