Zmiana terminu naboru wniosków z Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy (eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy).

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.05.04.02-IZ.00-22-002/17 dla Działania 5.4. Zdrowie na rynku pracy Poddziałania 5.4.2. Zdrowie na rynku pracy w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków o dofinansowanie projektu został wydłużony do 15 listopada 2017 r.

Regulamin konkursu z dnia 13.11.2017

Rejestr zmian z dnia 13.11.2017

Informacje o naborze