Zmiana Regulaminu konkursu z Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja Społeczno-Zawodowa

19 grudnia 2017 roku Zarządu Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.06.01.02-IZ.00-22-002/17 dla Działania 6.1. Aktywna integracja Poddziałania 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach Osi Priorytetowej 6 Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków wydłużony został do 31 stycznia 2018 roku. 

Regulamin konkursu z dnia 19.12.2017