Zmiana Regulaminu konkursu i załączników w ramach Poddziałania 2.2.1 RPO WP 2014-2020

Informujemy, że w związku ze zmianą Zasad Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 w dniu 31 stycznia 2017 r. zaktualizowano Regulamin konkursu nr RPPM.02.02.01-IP.02-22-002/17 wraz z załącznikami. Wprowadzone w Regulaminie zmiany mają charakter korzystny dla składających projekty i nie będą skutkować ich nierównym traktowaniem. Najnowsze dokumenty obowiązują od 16 lutego 2017 r. Zmian dokonano w dokumentach dotyczących oceny oddziaływania na środowisko.

Zmiany zostały wprowadzone w:

  • Regulaminie konkursu (usunięto odniesienie do Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014–2020)
  • Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (usunięto odniesienie do Wytycznych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko projektów dofinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020)
  • Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu (dokument został zaktualizowany w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko)
  • Załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (wprowadzono zmiany redakcyjne)

Podkreślamy, że wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami, należy przygotować w oparciu o najbardziej aktualne, na dzień składania wniosku, dokumenty. Prosimy o zwrócenie na to szczególnej uwagi.


Zobacz aktualne dokumenty w ogłoszeniu o naborze