Zmiana regulaminu konkursu 5.6. Adaptacyjność pracowników

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.05.06.00-IZ.00-22-001/16 dla Działania 5.6. Adaptacyjność pracowników w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu z dnia 22.12.2016

Zmiana z dnia 22.12.2016 r. dotyczy jedynie zmiany numeru konkursu.