Zmiana regulaminu konkursu 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy

Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu numer RPPM.05.02.02-IZ.00-22-001/16 dla Działania 5.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regulamin konkursu z dnia 09.12.2016

Załączniki do regulaminu konkursu z dnia 09.12.2016

Rejestr zmian z dnia 09.12.2016