Zmiana Regulaminu konkursów dla Działania 11.2 i 11.3

Informujemy, iż w czwartek 16 listopada br. uchwałami Zarządu Województwa Pomorskiego nr 1233/285/17 i 1234/285/17 zmienione zostały Regulaminy konkursów dla Działań 11.2. i 11.3.

Zmiana związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych ustaw i zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego dnia 9 listopada 2017 roku uchwałą nr 1212/282/17 zmienionej treści Zasad Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zmianie uległy załączniki do Regulaminu konkursu: wzór wnioskuinstrukcja wypełniania wniosku oraz wzór umowy o dofinansowanie. Ponadto, zaktualizowano stosowne odniesienia w treści Regulaminu konkursu.

 

Informacja o naborze dla Działania 11.2

Regulamin Konkursu dla Działania 11.2 

 

Informacja o naborze dla Działania 11.3 

Regulamin Konkursu dla Działania 11.3

 

Monika Grochulska
Referat Informacji