Wykaz projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

22 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania dwa wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych z Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT, na łączną kwotę ogółem 7 319 720,82  zł współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym