Wydłużony czas naboru wniosków o dofinansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych

Z uwagi na przedłużające się prace nad przygotowaniem programów rewitalizacji oraz na prośbę Miast uprawnionych do wsparcia, Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o wydłużeniu do dnia 26 maja 2017 roku terminów naborów wniosków o dofinansowanie zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych w ramach Poddziałań  6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa, 6.2.2. Rozwój usług społecznych oraz 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta RPO WP.

Ponadto, w przypadku konkursu dla Poddziałania 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta, doprecyzowane zostały zasady weryfikacji zgodności projektów z programami rewitalizacji.

 

Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.1.2.

Zobacz ogłoszenie o naborze dla Poddziałania 6.2.2.

Zobacz ogłoszenie o naborze w ramach Działania 8.1.2