Wybór do dofinansowania „Projektu Pomocy Technicznej na 2018 rok” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020

Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 839/254/17 z dnia 25.07.2017 roku wybrał do dofinansowania "Projekt Pomocy Technicznej na 2018 rok". Dnia 27.07.2017 roku Marszałek Województwa Pomorskiego podjął decyzję nr RPPM.12.01.00-22-00001/17-00 o dofinansowaniu tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa nr 12 „Pomoc techniczna" Działanie nr 12.1 „Pomoc techniczna".

Wnioskodawcą jest Samorząd Województwa Pomorskiego, a kwota przyznanego dofinansowania to: 34 000 000,00 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 40 000 000,00 PLN.

Przewidywany czas realizacji: od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku.