Weryfikacja dokumentacji udzielanych zamówień w ramach projektów dofinansowanych z EFS

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 informuje o weryfikacji „ex-ante" dokumentacji udzielanych zamówień projektów dofinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WP 2014-2020.

Szczegółowe informacje o weryfikacji ex-ante zamówień w ramach projektów dofinansowanych ze środków EFS