W RPO WP wybrano kolejne projekty przedsiębiorców

W dniu 16 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania kolejne 22 projekty w Poddziałaniu 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa RPO WP 2014-2020.

W Poddziałaniu 2.2.1. w sumie wybrano do dofinansowania 120 projektów o łącznej wartości 179 366 826,82 PLN.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania