Uwaga! Ułatwienia w dokumentowaniu postępowań z zakresu ocen oddziaływania na środowisko (ooś) w projektach składanych do dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020

Informujemy, że w Monitorze Polskim 4 stycznia br. ukazał się Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uchylenia wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Przedmiotowe wytyczne zostają uchylone z dniem 19 stycznia 2017 r. W związku z tym IZ RPO WP 2014 – 2020 postanowiła ograniczyć zakres dokumentacji dotyczącej postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, która pozwala ocenić zgodność projektu z przepisami prawa ochrony środowiska. Zmiany dotyczą projektów składanych w konkursach, dla których termin naboru przypada na 19.01.2017 r. lub po tej dacie. Ułatwienia zakładają m.in.:

  • likwidację obowiązku przedstawiania załącznika 2.3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (zaświadczenie Natura 2000) dla projektów, dla których uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU), przeprowadzono ponowną ooś i / lub ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000;
  • likwidację obowiązku przedstawiania załącznika 2.5. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (zaświadczenia RDW). Weryfikacja zgodności projektu z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) będzie oparta przede wszystkim o inne dokumenty projektu (DSU, załącznik 2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś);
  • wycofanie załącznika 2.4. Oświadczenie wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązków sprawozdawczych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko i form ochrony przyrody (Oświadczenie o sprawozdawczości do GDOŚ) i załącznika 2.6. Tabela dotycząca przestrzegania przez aglomerację będącą przedmiotem projektu przepisów dyrektywy Rady 91/271/EWG
    z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
    (Tabela KPOŚK).

W związku z tym prosimy wnioskodawców o bieżące sprawdzanie umieszczonych na stronie www.rpo.pomorskie.eu regulaminów dla ogłaszanych konkursów i zmian do tych regulaminów.

 

 

Nowe wymogi dla naborów kończących się po 19 stycznia 2017 roku, tj. dla Działań/Poddziałań 7.1.2., 8.1.2., 8.4., 10.3.1. oraz 11.1.

Rodzaj załącznika „środowiskowego"

PRZED

PO

2.1. Informacja o zakresie przeprowadzonej procedury ooś (wypełniany przez wnioskodawcę)

Obowiązkowy dla każdego rodzaju projektu

Obowiązkowy dla każdego rodzaju projektu

2.2. Dokumentacja postępowania ooś (o ile postępowanie było wymagane dla projektu przepisami prawa)

Obowiązkowa dla każdego projektu (o ile postępowanie było wymagane,

Obowiązkowa dla każdego projektu (o ile postępowanie było wymagane, projekty ZIT – mają dodatkowe ułatwienie na etapie składania wniosku)

2.3. Zaświadczenie Natura 2000

(wydawane przez RDOŚ)

Dla projektów, dla których uzyskano DSU, przeprowadzono ponowną ooś i / lub ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 – zaświadczenie nie jest wymagane, tylko jeżeli w ramach postępowania była przeprowadzana „pełna" ocena na obszar Natura 2000,

Dla projektów, dla których nie było wymogu uzyskania DSU, przeprowadzenia ponownej ooś i / lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – zaświadczenie wymagane dla wszystkich projektów infrastrukturalnych

Dla projektów, dla których uzyskano DSU, przeprowadzono ponowną ooś i / lub ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 – zaświadczenie nie jest wymagane,

Dla projektów, dla których nie było wymogu uzyskania DSU, przeprowadzenia ponownej ooś i / lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 – zaświadczenie wymagane dla projektów infrastrukturalnych, projekty ZITmają dodatkowe ułatwienie na etapie składania wniosku.

2.4. Oświadczenie o sprawozdawczości do GDOŚ (wypełniane przez wnioskodawcę)

Wymagane jeśli zaistniał obowiązek sprawozdawczości dla projektu

Wycofane

(weryfikacja jedynie na podstawie zapisów sekcji A.9. załącznika 2.1.)

2.5. Zaświadczenie RDW

(wydawane dotąd przez RDOŚ)

Wymagane dla prawie wszystkich projektów infrastrukturalnych

Wycofane

Weryfikacja zgodności projektu z przepisami RDW będzie się odbywać w oparciu o:

  1. Dokumentację postępowania ooś (o ile było ono wymagane dla projektu) i / lub
  2. Zapisy sekcji A.5. załącznika 2.1.

W przypadku gdy przedstawione dane będą niedostatecznie szczegółowe, IZ RPO WP 2014-2020 zastrzega sobie prawo do zażądania od wnioskodawcy potwierdzenia przez organ kompetentny do spraw gospodarki wodnej braku wpływu projektu na stan i cele środowiskowe wód w formie określonej KPA (np. zaświadczenie).

2.6. Tabela dotycząca spełniania warunków KPOŚK

(wypełniany przez wnioskodawcę)

Wymagana dla projektów kanalizacji sanitarnej

Wycofana

(weryfikacja na podstawie informacji w studium wykonalności)