Unijne wsparcie dla zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego w Pomorskim

We wtorek 19 grudnia br. uchwałami nr 1369/293/17 i 1370/293/17 Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał wyboru do dofinansowania projektów pozakonkursowych składających się na zintegrowany projekt rewitalizacyjny w ramach:

Poddziałania 6.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT

Poddziałania 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT oraz

Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT RPO WP 2014-2020.

Wnioskodawca - Gmina Miasta Puck.

  1. RPPM.06.01.01-22-0006/17 Rewitalizacja Centrum Pucka (Poddziałanie 6.1.1.) – kwota dofinansowania 925 330,32 PLN
  2. RPPM.06.02.01-22-0013/17 Rewitalizacja Centrum Pucka (Poddziałanie 6.2.1.) – kwota dofinansowania 190 972,69 PLN
  3. RPPM.08.01.01-22-0014/17 Rewitalizacja Centrum Pucka (Poddziałanie 8.1.1.) – kwota dofinansowania 4 922 218,00 PLN

 

Wykaz projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WP w trybie pozakonkursowym (zintegrowane projekty rewitalizacyjne)