Sierakowice z nowym węzłem integracyjnym

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania projekt Gminy Sierakowice na budowę węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi. W ramach inwestycji powstaną parkingi „park&ride" i „bike&ride". Finansowanie unijne pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2104-2020

Projekt polega na budowie węzła integracyjnego w Sierakowicach na trasie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Poprawa atrakcyjności systemu transportu zbiorowego i zwiększenie liczby osób korzystających z pasażerskiego transportu kolejowego – to główne cele inwestycji.

Dzięki projektowi wybudowana zostanie nowa i rozbudowana istniejąca infrastruktura transportu zbiorowego, rozbudowane zostaną dworce klejowe i inne obiekty obsługi podróżnych. Projekt zakłada również rozbudowę i przebudowę linii transportu rowerowego wraz z systemem roweru miejskiego na potrzeby dojazdów do węzłów integracyjnych. Powstanie ok. 11 km ścieżek rowerowych. Projekt zakłada też budowę przystanku autobusowego z miejscem dla 2 pojazdów oraz wiatą przystankową. Całość terenu węzła objęta zostanie systemem monitoringu zintegrowanego z gminnym systemem.

Realizacja projektu wpłynie znacząco na poprawę dostępności transportu kolejowego i integracji transportu klejowego z publicznym transportem drogowym i indywidualnym. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo komunikacyjne w ruchu drogowym oraz stan środowiska naturalnego. Wzrost atrakcyjności turystycznej regionu to jednocześnie zwiększenie dostępności do rynku pracy i mobilności zawodowej mieszkańców regionu oraz oferty edukacyjnej, kulturalnej i handlowej.

Łączna wartość inwestycji to ponad 8,7 mln zł. Dofinansowania unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie blisko 5 mln zł.

Wybór projektu budowy węzła przesiadkowego w Sierakowicach do dofinansowania w ramach działania poddziałania 9.1.1. – Transport miejski – mechanizm ZIT RPO WP 2014-2020 odbył się na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 12 września br.

Monika Grochulska

 

Załączniki:

Wykaz projektów pozakonkursowych z dnia 12.09.2017 r

pdf 365 KB