Rewitalizujemy kolejne pomorskie miasta

Śródmieście Wejherowa oraz dzielnica Oksywie w Gdyni to dwa kolejne obszary, które zostaną zrewitalizowane dzięki finansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Decyzję o udzieleniu dotacji podjął 25 maja Zarząd Województwa Pomorskiego.

Przypomnijmy, rewitalizacja to szeroko pojęta poprawa warunków życia, realizowana poprzez wspólne działania infrastrukturalne – polegające na odbudowie dróg, chodników, przestrzeni publicznych, oraz społeczne – których celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców. Realizacja projektów to szansa, by dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej (m.in. z powodu wysokiego bezrobocia czy rozwoju patologii społecznych), stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem dla każdego mieszkańca.

Gdzie i jakie działania będą prowadzone?

Gmina Miasta Wejherowa w ramach projektu „Klub Integracji Społecznej Śródmieście", zrealizuje kompleksowe wsparcie mieszkańców w zakresie uzyskania kwalifikacji zawodowych, a tym samym zwiększenia możliwości podjęcia zatrudnienia przez uczestników projektu.

Dodatkowo w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" przewidziano m.in.: adaptację lokalu przy ul. Kopernika 22 na Klub Integracji Społecznej; zagospodarowanie Parku nad rzeką Cedron i Parku Kaszubskiego; budowę powiązania drogowego łączącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza; wykonanie dwóch ciągów pieszo-rowerowych przy ul. Sobieskiego i wzdłuż rzeki Cedron.

Obszar rewitalizacji obejmie teren o pow. 71,23 ha. Zamieszkuje go 6112 osób.

Projekt „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie" zakłada kompleksową rewitalizację rejonu dawnej wsi Oksywie z ulicami Dickmana i Śmidowicza, na obszarze o pow. ok. 193 ha zamieszkałym przez ok. 2 500 osób.

W ramach projektu „Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie" planuje się poprawę jakości życia zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców podobszaru rewitalizacji w dzielnicy Oksywie. Projekty obejmują wsparcie dla rodzin oraz poszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego.

Działania rewitalizacyjne obejmą m.in.: stworzenie Domu Sąsiedzkiego przy ulicy Śmidowicza 49; traktu pieszego i parku leśnego pomiędzy ul. Bosmańską i Żeglarzy; prace przy lokalu na ul. Płk. Dąbka 52; budowę u. Makowskiego z przejściem do ul. Arciszewskich i wykonanie chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich; zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ul. Arciszewskich; przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie centrum dawnej wsi Oksywie; stworzenie boisk w sąsiedztwie V LO; zagospodarowanie Osady Rybackiej.

Wybór projektów rewitalizacyjnych w ramach Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT odbył się na posiedzeniu Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 25 maja br.

Załączniki:

Wykaz wybranych projektów pozakonkursowych - 25 maja 2017 r

pdf 281 KB