Rewitalizacja także dla mieszkańców mniejszych miast

Dzięki środkom unijnym zrewitalizowane zostaną wybrane obszary miast województwa pomorskiego zlokalizowanych poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta. 18 grudnia br. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Wiesław Byczkowski oraz włodarze miast podpisali umowy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych dla miast: Malbork, Czarne, Kwidzyn, Gniew, Miastko, Starogard Gdański i Nowy Staw.

 

Fot. Marcin Twardokus

 

Dzięki udziałowi w projektach mieszkańcy, m.in. bezrobotni, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością lub rodziny, będą mogli skorzystać z szeregu działań ukierunkowanych na ich aktywizację zawodową i integrację społeczną. Odbudowana zostanie również infrastruktura przestrzeni publicznych w miastach. Realizowane będą m.in. remonty dróg, renowacja obiektów o wartości architektonicznej i historycznej, kamienic, budynków użyteczności publicznej. Poprawi się estetyka parków miejskich oraz funkcjonalność miejsc rekreacji. Planowane działania są wynikiem przeprowadzonych konsultacji społecznych, będą odpowiadać na problemy, potrzeby i sugestie mieszkańców.

 

Fot. Marcin Twardokus

 

Środki unijne na rewitalizację to ważny impuls rozwojowy dla obszarów miast, które dotychczas ze względu na występujące na ich terenie problemy społeczne, takie jak bezrobocie, ubóstwo, niesamodzielność mieszkańców, oraz zniszczoną infrastrukturę ulegały postępującej degradacji. Kompleksowa rewitalizacja będzie realizowana w formule tzw. projektów zintegrowanych,
które polegają na realizacji w danej dzielnicy pakietu spójnych i wzajemnie powiązanych ze sobą projektów społecznych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego) i infrastrukturalnych (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

 

Malbork - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta

Celem realizowanych działań będzie poprawa warunków życia, aktywizacja mieszkańców poprzez stworzenie trwałych miejsc świadczenia usług społecznych oraz przestrzeni do aktywności. W ramach projektu wykonana zostanie adaptacja 2 zabytkowych obiektów na cele społeczne, utworzona placówka wsparcia dziennego, zmodernizowana przestrzeń publiczna, wykonane zostaną remonty części wspólnych 41 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych.

 

Starogard Gdański – rewitalizacja Śródmieścia

Celem głównym projektu jest minimalizacja negatywnych zjawisk społecznych na obszarze objętym rewitalizacją poprzez zwiększenie dostępu do specjalistycznych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Projekt zakłada stworzenie placówki wsparcia dziennego w budynku przy ul. Kościuszki 65. Zajęcia placówki wsparcia dziennego realizowane będą w dwóch formach: podwórkowej (pod opieką tzw. pedagoga ulicy) i specjalistyczną. Projekt przewiduje również modernizację budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem obszaru wokół nieruchomości, modernizację ulic Śródmieścia, budowę deptaka rekreacyjnego. Celem rewitalizacji jest poprawa jakości i wzrost poziomu życia mieszkańców poprzez zwiększenie atrakcyjności centralnych obszarów miasta. 

 

Kompleksowa rewitalizacja w Czarnem

Na rewitalizowanym terenie miasta powstanie Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka, które organizować będzie liczne warsztaty, szkolenia i kursy. Aktywnie wspierane będą osoby zagrożone wykluczeniem. Projekt nastawiony jest również na propagowanie spędzanie wolnego czasu rodziców z dziećmi, tak aby rodziny dysfunkcyjne poznały prawidłowe wzorce funkcjonowania rodziny. Jedno z zadań w całości poświęcone będzie osobom niesamodzielnym i ich opiekunom. Projekt zakłada również liczne szkolenia i warsztaty skierowane zarówno do opiekunów faktycznych jak również ich podopiecznych. Kompleksowa rewitalizacja w Czarnem dotyczyć będzie nadawania i przywracania funkcji społecznych zdegradowanej części miasta. Obejmie m.in. przebudowę i remont salki katechetycznej, pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej, zagospodarowanie przestrzeni publicznej działek przy ulicy Mickiewicza i Ciasnej, przebudowę Placu Wolności oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej. 

 

Kwidzyn – rewitalizacja obszaru Stare Miasto

Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Kwidzynie zakłada adaptację lokalu przy Placu Plebiscytowym na działalność placówki „Centrum RAZEM" w formie placówki wsparcia dziennego. W ramach funkcjonowania placówki działać będzie m.in. poradnia rodzinna dla rodziców, członków rodziny oraz opiekunów. Projekt zakłada udzielanie poradnictwa prawnego, udział uczestników w zajęciach artystycznych, edukacji cyfrowej, a także animację lokalno-środowiskową w postaci działań aktywizujących na terenie rewitalizowanym. W ramach projektu przewidziano ponadto rewaloryzację dwóch parków oraz zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia Multicentrum - ośrodka nowoczesnej nauki i zabawy wspierającej kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży. 

 

Gniew - rewitalizacja Starego Miasta i Podzamcza

Realizacja projektu zakłada utworzenie Centrum Wsparcia Rodzin, w którym prowadzone będą grupowe i indywidualne porady psychologiczne, porady prawne oraz warsztaty z pedagogiem. Utworzona zostanie również placówka wsparcia dziennego wspierająca rozwój dzieci. Przebudowana zostanie infrastruktura techniczna i drogowa oraz elementy zagospodarowania zabytkowej przestrzeni. Wspólnie z partnerami zmodernizowane zostaną wybrane elementy części wspólnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. 

 

Miastko – działania społeczne i infrastrukturalne na obszarze rewitalizacji

Projekt polegał będzie na przebudowie obiektów po nieczynnym zakładzie przemysłowym, w którym powstanie Centrum Usług Społecznych, w ramach którego działać będzie: Centrum Aktywności Seniora z dziennym domem pobytu dla osób starszych oraz Centrum Wspierania Rodziny, na które składać się będzie: całodobowy punkt pomocy rodzinie i placówka wsparcia dziennego. W dziennym domu pobytu osoby starsze otrzymają pomoc w zastępstwie ich opiekunów faktycznych. Centrum łączyć będzie elementy opiekuńcze, kulturalne i aktywizacyjne. Seniorzy będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych pod okiem doświadczonego fizjoterapeuty lub instruktora tańca. W efekcie działań wzrośnie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, zmodernizowana zostanie infrastruktura techniczna, zagospodarowane podwórka, wyremontowane ciągi komunikacyjne i piesze przy budynkach komunalnych i spółdzielczych. Zakłada się istotny wzrost estetyki obszaru i aktywizację mieszkańców. 

 

Nowy Staw - miasto przyjazne mieszkańcom

W ramach projektu przewiduje się m.in. remont i adaptację budynku przy ul. Słowackiego 6 na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny, które pozwoli młodzieży i dzieciom uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych, korepetycjach oraz warsztatach rozwijających zainteresowania. Ponadto w Centrum powstanie poradnia dla rodziców i opiekunów, w której skorzystać będzie można ze wsparcia psychologa, a także prawnika. Projekt przewiduje również poprawę jakości terenów zieleni miejskiej przy ul. Matejki, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg, chodników i parkingów na osiedlu wielorodzinnym przy ul. Słowackiego i Mickiewicza, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową dróg i chodników, budową ciągów pieszo-rowerowych na osiedlu wielorodzinnym w obrębie ulic Ogrodowa, Prusa, Asnyka, Matejki i Młyńska. Efekty realizacji projektu będą widoczne w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. 

Łącznie do tej pory dotacje otrzymało 15 miast zlakalizowanych poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta: Słupsk, Lębork, Ustka, Kościerzyna, Malbork, Czarne, Czersk, Chojnice, Kwidzyn, Gniew, Debrzno, Miastko, Starogard Gdański, Skarszewy i Nowy Staw. Łączna wartość projektów to ponad 251 mln zł. Wartość dofinansowania ze środków UE oraz budżetu państwa to kwota przeszło 153 mln zł. Umowy o dofinansowanie podpisały już miasta Słupsk, Lębork i Ustka (11 grudnia br.). Podpisanie umów dla miast: Kościerzyna, Czersk, Debrzno, Chojnice i Skarszewy zaplanowane zostało na 22 grudnia w Kościerzynie.